• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

YOUR community - OUR FOCUS

Community Outreach

SA Hunters’ members are an integral part of their communities where they establish close connections with business and landowners where they hunt or conduct other activities. It comes as no surprise that SA Hunters’ branches reach out to communities in need and provide whatever support might be required.

There are numerous examples where branches extended a helping hand to people, their livestock, and even wildlife in areas such as Sutherland that suffered from prolonged drought. Branch members rely in on the generosity and compassion of their own communities to collect donations to bring relief to those in need.

Gemeenskapsdiens

SA Jagters se lede is goed ingeburger in hulle gemeenskappe waar hulle goeie verhoudings handhaaf met sakelui en grondeienaars waar hulle soms gaan jag of ander aktiwiteite beoefen. Daarom is dit geen verrassing nie dat SA Jagters se takke sonder om te skroom hulp bied aan gemeenskappe wat in nood verkeer.

Daar is talle voorbeelde waar takke uitgereik het na mense, hulle vee en selfs wildlewe in gebiede soos Sutherland wat vir jare onder erge droogtetoestande gebuk gegaan het. Taklede maak staat op die vrygewigheid en goedhartigheid van mense in hul eie gemeenskappe vir skenkings om ander se nood te verlig.

Objective

To provide drought relief in drought-stricken areas nationwide in collaboration with relevant stakeholders and the public.

SA Hunters

 • Collaborate with various organisations, including farmers’ associations, to assess the needs in the region.
 • Raise awareness about the impact of the drought and the needs of people and animals.
 • Mobilize our members and the public for donations and operational support.
 • Coordinate drought relief operations.

Doel

Om in samewerking met relevante rolspelers en die publiek, droogtehulp te verleen in droogtegeteisterde gebiede landwyd.

SA Jagters:

 • Skakel met verskillende organisasies, insluitende boereverenigings, om die behoeftes in streek te bepaal
 • Skep bewustheid oor die impak van die droogte en behoeftes van mense en diere
 • Mobiliseer ons lede en die publiek vir skenkings en operasionele ondersteuning
 • Koördineer droogtehulpoperasies

Background

SA Hunters’ members are an integral part of their communities and establish close connections with the people wherever they go hunting. For instance, members of the Overberg Branch that frequently hunt on farms in the Sutherland area, decided to assist farmers in this district in keeping their wildlife and livestock alive in areas suffering from prolonged drought where no or very little rain had fallen in five years or more. Animals were hand-fed to save them from starvation. Initially, the focus was on rescuing animals, but many families were struggling severely, and the assistance was extended to provide food to deserving families.

The branch management collected donations of animal feed and money from business and farming communities in the Overberg region and transported them to the Sutherland area.

Other branches, such as the Kamdeboo Branch, provided similar drought relief. Farmers are the frontline custodians of our natural resources and make a significant contribution to the protection of natural habitats and wildlife populations. It is the farmers who first experience the challenges of environmental changes such as droughts. By supporting farmers that take good care of natural resources, hunters contribute to the conservation of areas that they enjoy visiting for their annual hunts.

The social and emotional impact of goodwill projects like this is difficult to quantify because they affect both people and animals. These initiatives make a difference to every worker earning a wage and to the truck drivers covering thousands of kilometres to load and deliver feed. It brings hope to people when extreme circumstances threaten their livelihoods.

Agtergrond

SA Jagters se lede is ʼn integrale deel van hulle gemeenskappe en vorm noue verbintenisse met die mense waar hul gaan jag. Só het lede van Overberg-tak (skakel na artikel) wat gereeld op plase in die Sutherland-omgewing jag, besluit om boere in dié distrik te help om hul wild en vee aan die lewe te hou in areas van uitgerekte droogte en waar dit vyf jaar laas noemenswaardig gereën het. Vee en wild is met die hand gevoer om hulle van hongersnood te red. Aanvanklik was die fokus om diere te voer, maar heelwat families het ook erg onder die droogte gely en die hulp is uitgebrei om voedsel aan hierdie mense te

Die takbestuur het skenkings van veevoer en geld onder sake- en boeregemeenskappe in die Overberg streek ingesamel en na Sutherland-gebied vervoer.

Ander takke soos die Kamdeboo-tak (skakel na artikel) het op soortgelyke wyse droogtehulp verleen. Boere is die eerste linie bewaarders van ons natuurlike hulpbronne en maak ʼn wesenlike bydra tot die beskerming van natuurlewegebiede en wildbevolkings. Dit is boere wat eerste die uitdagings van veranderende omgewingsfaktore, bv. droogtes ervaar. Deur boere te ondersteun wat verantwoordelike hulpbronbestuur toepas, dra jagters by tot bewaring van ʼn gebied waar hulle jaarliks die voordele en voorreg geniet tydens jagtogte.

Dit is moeilik om die sosiale en emosionele impak van welwillendheidsprojekte soos hierdie te bepaal omdat dit mense en diere raak. Dit maak ʼn verskil aan elke werker wat ʼn fooitjie verdien, en vragmotorbestuurders wat duisende kilometers ry om voer te laai en af te lewer. Dit gee hoop aan mense wanneer uiterste omstandighede hulle vermoë om te leef en te oorleef, bedreig.

Get Involved

Every member can get involved. There are opportunities for organisations to join hands and make a meaningful contribution. Drought relief offered by the branches set a valuable example that encourage others to undertake similar initiatives.

 • Members interested in getting involved in this project can contact their branch chairpersons and/or conservation coordinators in their area.
 • Contact the project coordinator to assess the needs.
 • Contributions include supplies, equipment, time, and money.
 • Participate and make a difference in the lives of people and animals.

Raak betrokke

Elke lid kan betrokke raak. Daar is geleentheid vir organisasies om hande te vat waar dit sinvol is. Droogtehulp in jou tak stel ʼn waardevolle voorbeeld wat ander takke aanmoedig tot ʼn soortgelyke inisiatief.

 • Lede wat betrokke wil raak by hierdie projek kan met die takvoorsitters en/of bewaringskoördineerder in hul omgewing kontak maak.
 • Tree in verbinding met die projekkoördineerder om behoeftes te evalueer.
 • Bydraes sluit in voorraad, toerusting, tyd en geld
 • Neem deel en maak ʼn verskil in mense en diere se lewens.
Enquiries / Navrae:

Articles

Hunters come to the rescue of drought-stricken community of Sutherland
Jagters bring verligting vir droogtegeteisterde Sutherland
Kamdeboo jagters help plaaslike boere en inwoners in tyd van nood

Get In Touch With Us Today!

Support Us

error: Content is protected !!