• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Your Benefits – OUR FOCUS

Branches activities are the heartbeat of the Association

With more than 80 branches divided in 15 regions serving about 40 000 members, the success of the branch-driven model relies on the commitment, care, and passion of its members that give their time and share their expertise without remuneration.

Takaktiwiteite is die hartklop van die Vereniging

Met meer as 80 takke wat verdeel is in 15 streke en diens verleen aan ongeveer 40 000 lede, berus die sukses van die takgedrewe model op die toewyding, sorg, en passie van sy lede wat hul tyd gee en hul kundigheid sonder vergoeding deel.

Enlarge here

Categories

Find Branches on Google Maps
Branch Information per Province
Branch Matters and Accomplishments
Branch FAQs

About our Branches

SA Hunters (SAHGCA) is a voluntary member association that is managed by members at branch level. Each branch organises a variety of activities to suit the needs of its members. These include organised shooting days and competitions, shooting skills and related training, conservation activities, hunting opportunities, and social gatherings.

Family participation is part and parcel of branch activities where every member of the family can experience and take part in the SA Hunters culture of firearms, shooting, hunting and conservation.

Oor ons takke

SA Jagters (SAJWV) is ‘n vrywillige, lede-organisasie wat deur lede op takvlak bestuur word. Elke tak organiseer ‘n verskeidenheid aktiwiteite om aan die behoeftes van sy lede te voldoen. Dit sluit georganiseerde skietdae en kompetisies, skietvaardighede en verwante opleiding, bewaringsaktiwiteite, jaggeleenthede, en sosiale byeenkomste in.

Gesinsdeelname is deel van takaktiwiteite waar elke lid van die gesin die SA Jagters-kultuur van vuurwapens, skiet, jag en bewaring kan ervaar.

Join a branch

The 80+ branches are distributed countrywide in every province. New members are immediately welcomed into the SA Hunters branch community and are invited to participate in the activities to experience the full spectrum of the Association’s services and benefits.

Branches communicate their activities and events calendar in monthly newsletters, WhatsApp and on their Facebook pages. Each branch elects a management committee with dedicated portfolios for the various activities that it offers. Members can liaise directly with the branch chairperson or other elected committee members for information and assistance to enjoy the full benefit of SA Hunters’ membership and participation at branch level.

Sluit aan by 'n tak

Die 80+ takke is landswyd versprei in elke provinsie. Nuwe lede word dadelik verwelkom in die SA Jagters takgemeenskap en word uitgenooi om aan die aktiwiteite deel te neem om die volle spektrum van die Vereniging se dienste en voordele te ervaar.

Takke kommunikeer hul aktiwiteite en program in maandelikse nuusbriewe, WhatsApp en op hul Facebook-bladsye. Elke tak verkies ‘n bestuurskomitee met toegewyde portefeuljes vir die verskeie aktiwiteite wat dit aanbied. Lede kan direk skakel met die takvoorsitter of ander verkose komiteelede vir inligting en hulp om die volle voordeel van die SA Jagters se lidmaatskap en deelname op takvlak te geniet.

Branch Activities

Individual branches show creativity and innovation to provide services to their members. The Vrystaat Sandveld Branch at Soutpan is located in the heart of an agricultural community and provides services primarily to members who are farmers. Shooting days at this branch involve the entire family and usually end with a social braai once the meetings and shooting activities for the day are done.

City branches may structure their activities differently to accommodate the lifestyles of their city dweller members. Their shooting days are on Saturdays and the social activities are held on week evenings. Each branch structures their activities to meet the needs of its members in the best possible way.

Takaktiwiteite

Individuele takke toon kreatiwiteit en innovasie om dienste aan hul lede te bied. Die Vrystaat Sandveld-tak by Soutpan is geleë in die hart van ‘n landbougemeenskap en bied hoofsaaklik dienste aan lede wat boere is. Skietdae by hierdie tak betrek die hele gesin en eindig gewoonlik met ‘n sosiale braai nadat die vergaderings en skietaktiwiteite vir die dag afgehandel is.

Stedelike takke struktureer  hul aktiwiteite gewoonlik anders om by die lewenstyl van stedelinge aan te pas. Hul skietdae vind plaas op Saterdae en die sosiale aktiwiteite word op weekaande gehou. Elke tak struktureer sy aktiwiteite om aan die behoeftes van sy lede op die beste moontlike manier te voldoen.

Involving the Youth

The youth is our future. They will eventually take over the responsibilities to run the Association according to members’ needs and expectations. As hunters and nature lovers it is important that we equip youngsters to appreciate conservation, hunting, firearms and nature.

The challenge remains to stimulate their interest sufficiently to get involved in these activities. Parents that take their children on camping holidays, visit game reserves, go on hunting excursions, and participate in SA Hunters’ activities at branch level, establish a good foundation for youngsters to develop their skills and to nurture their passion for nature and wildlife. This will enable them to take charge of the Association’s culture and its conservation legacy into the future.

The importance of involving youngsters at an early age in branch activities cannot be emphasised enough. Active members usually include their children in branch activities. Some branches have been successful in reaching out to youngster from their communities that have no link to the Association. Through proper mentorship and good leadership, these unattached youngsters can become valuable members of the South African Hunters and Game Conservation Association and the leaders of the future.

Betrek die jeug

Die jeug is ons toekoms. Hulle sal uiteindelik die verantwoordelikhede oorneem om die Vereniging te bestuur volgens lede se behoeftes en verwagtinge. As jagters en natuurliefhebbers is dit belangrik dat ons jongmense toerus om bewaring, jag, vuurwapens en die natuur te waardeer.

Dit bly ʼn uitdaging om hul belangstelling voldoende te stimuleer om by hierdie aktiwiteite betrokke te raak. Ouers wat hul kinders saamneem op kampvakansies, wildreservate besoek, jagtogte onderneem, en deelneem aan SA Jagters se aktiwiteite op takvlak, lê ‘n goeie grondslag vir jongmense om hul vaardighede te ontwikkel en hul passie vir die natuur en die wildlewe te kweek. Dit stel hulle in staat om die Vereniging se kultuur en bewaringserfenis in die toekoms te lei.

Die belangrikheid om jongmense op ‘n jong ouderdom by takaktiwiteite te betrek, kan nie genoeg benadruk word nie. Aktiewe lede sluit gewoonlik hul kinders by takaktiwiteite in. Sommige takke het sukses gehad om jongmense uit hul gemeenskappe wat geen band met die Vereniging het nie, te bereik. Met die regte mentors en voorbeelde, kan hierdie onverbonde jongmense waardevolle lede van die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereningings en die leiers van die toekoms word.

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!