• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

your impact and contribution - Our Focus

Actively promoting our responsible hunting heritage in South Africa and neighbouring countries for future generations.

Economic Contribution of Hunting

The contribution of South Africa’s biodiversity in terms of ecological goods and services, such as clean air, water, food and materials, is valued at R73 billion (3% of GDP) according to the National Biodiversity Assessment. Included in this, is wildlife production systems over an area of 170,419 km2 (more than twice the size of state protected areas), under private ownership, comprising approximately 6,734 properties with exemption permits and 2,245 open farms. The main wildlife-based economic activities include ecotourism, game breeding, live sales, trophy hunting, biltong hunting, and game meat production. Livestock is kept by 40% of wildlife ranchers.

Multiple use wildlife (e.g., combinations of hunting and meat) can outcompete domestic livestock in many dryland habitats that lack the conditions for large scale ecotourism. Under current business models, ecotourism (including most protected areas) seldom pays for land management. On the other hand, more than 50% of game ranches in South Africa depend on hunting as part of their business model with 30% depending on hunting as the most important income stream. Therefore, hunting serves as an important incentive for landowners and communities to conserve wildlife habitats, curbing land-use change to other conservation incompatible land-use. This plays a critical role in conservation because habitat destruction is of the biggest drivers towards species extinction.

Hunting generated R13.8 billion to the economy in the 2017-18 hunting season, with the estimated 250 000 local hunters making the biggest contribution of R11.9 billion. On average, a local hunter spent R58,211 per hunting season, of which 50% was spent on game, which serves as incentive for species conservation. The rest is spent on ‘additional’ value-add expenses (accommodation, food etc). International hunters spent R1.9 billion in South Africa during the same period.  African Wildlife Auctions indicated in their report that plains game and the hunting market were the main drivers behind the growth in the game industry. Venison production is complimentary to hunting and eco-tourism, and has the ability to generate ancillary industries such as abattoirs and tanneries. Live game sales contributed R1.9 billion to GDP in 2015, but dropped to R598 million in 2018. 

Approximately 417,000 jobs are created in the biodiversity and wildlife sector of which 256,298 are in extractive use of biodiversity and 90,252 are in wildlife-based tourism. 

Sources:

Taylor, A., P. Lindsey, H. Davies-Mostert and P. Goodman (2016). “An assessment of the economic, social and conservation value of the wildlife ranching industry and its potential to support the green economy in South Africa.” The Endangered Wildlife Trust, Johannesburg: 1-144.

Cloete, P. C., P. van der Merwe, and M. Saayman. 2015. Game ranch profitability in South Africa. ABSA, South Africa.

TREES. 2018. Tourism Research in Economic Environs & Society. (2017/ 2018). National profile and economic impact of Biltong Hunters in South Africa. Northwest University. South Africa.

TREES (2019). “A land-use management model for the private wildlife industry of South Africa ” Tourism Research in Economic Environs & Society: 156.

SANBI. 2019. National Biodiversity Assessment Report. Department of Environmental Affairs, Forestry and Fisheries, Pretoria, 2018.

Ekonomiese Bydrae van Jag

Die bydrae van Suid-Afrika se biodiversiteit ten opsigte van ekologiese goedere en dienste, soos skoon lug, water, voedsel en produkte, word op R73 miljard (3% van die BBP) beraam volgens ʼn verslag van die Nasionale Biodiversiteitsassessering. Dit sluit in wildproduksiestelsels in private besit oor ‘n gebied van 170,419 km2 (meer as twee keer die grootte van gebiede onder staatsbeheer) wat ongeveer 6,734 eiendomme met vrystellingspermitte en 2,245 oop plase insluit. Die belangrikste ekonomiese aktiwiteite gebaseer op die wildbedryf sluit in ekotoerisme, wildteling, lewendige verkope, trofeejag, biltongjag, en wildvleisproduksie. Sowat 40% van wildboere hou ook vee aan.

Veelvuldige gebruik van wild (bv. kombinasies van jag en vleisproduksie) vaar beter as die veebedryf in baie droë habitatte wat nie geskik is vir grootskaalse ekotoerisme nie. Onder huidige sake-modelle betaal ekotoerisme (insluitend die meeste beskermde gebiede) selde vir grondbestuur. Aan die ander kant is meer as 50% van wildplase in Suid-Afrika afhanklik van jag as deel van hul sake-model, met 30% wat afhanklik is van jag as die belangrikste inkomstestroom. Daarom dien jag as ‘n belangrike aansporing vir grondeienaars en gemeenskappe om wildhabitatte te bewaar, wat benutting van grond vir ander bewaringsdoeleindes beperk. Dit speel ‘n kritieke rol in bewaring, omdat habitatvernietiging een van die grootste dryfvere vir die uitwissing van spesies is.

Jag het R13.8 miljard tot die ekonomie in die 2017-18 jagseisoen bygedra, met ongeveer 250,000 plaaslike jagters wat die grootste bydrae van R11.9 miljard gelewer het. ‘n Plaaslike jagter het gemiddeld R58,211 per jagseisoen uitgegee, waarvan 50% aan die prys van wild bestee is, en wat as aansporing vir die bewaring van spesies dien. Die res is bestee aan bykomende uitgawes (akkommodasie, kos, ens.) wat waarde toevoeg. Internasionale jagters het gedurende dieselfde tydperk R1.9 miljard in Suid-Afrika bestee. African Wildlife Auctions het in hul verslag aangedui dat vlaktewild en die jagmark die belangrikste drywers agter die groei in die wildbedryf was. Wildsvleisproduksie vul jag en ekotoerisme aan wat weer aanvullende bedrywe soos slagpale en looierye genereer. Lewende wildverkope het R1.9 miljard tot die BBP in 2015 bygedra, maar het in 2018 tot R598 miljoen gedaal.

Die biodiversiteit en wildbedryf het ongeveer 417,000 werksgeleenthede geskep waarvan 256,298 in die ontginningsektor van biodiversiteit en 90,252 in wildgebaseerde toerisme is.

Sources:

Taylor, A., P. Lindsey, H. Davies-Mostert and P. Goodman (2016). “An assessment of the economic, social and conservation value of the wildlife ranching industry and its potential to support the green economy in South Africa.” The Endangered Wildlife Trust, Johannesburg: 1-144.

Cloete, P. C., P. van der Merwe, and M. Saayman. 2015. Game ranch profitability in South Africa. ABSA, South Africa.

TREES. 2018. Tourism Research in Economic Environs & Society. (2017/ 2018). National profile and economic impact of Biltong Hunters in South Africa. Northwest University. South Africa.

TREES (2019). “A land-use management model for the private wildlife industry of South Africa ” Tourism Research in Economic Environs & Society: 156.

Hunting Reports

Why should I complete a hunting report?

Completing a hunting report is optional, but SA Hunters recommends and encourages it. It is beneficial to the hunter because it stores detailed information about the hunt for your own records and provide valuable insight to the Association on the impact that hunting has on job creation, conservation and the economy, and the use of lead ammunition vs. monolithic ammunition. This information is useful when negotiating special discounts for our members at ammunition suppliers.

Members can complete the hunting report on their personal member profile under activities, which are required annually to maintain dedicated hunter status. A shortened version of the hunting report can be completed on the SA Hunters mobile app but will not suffice as an activity report towards maintaining your dedicated hunter status.

View the preference of hunting destinations and species on the charts below.

Jagverslag

Waarom moet ek ‘n jagverslag voltooi?

Die voltooiing van ‘n jagverslag is opsioneel, maar SA Jagters beveel en moedig dit aan. Dit is voordelig vir die jagter omdat dit gedetailleerde inligting oor die jagte stoor en waardevolle insig aan die Vereniging verskaf oor die impak wat jag op werkskepping, bewaring en die ekonomie het, asook die gebruik van loodammunisie versus monolitiese ammunisie. Hierdie inligting is nuttig by onderhandelinge vir spesiale afslag vir ons lede by ammunisieleweransiers.

Lede kan die jagverslag voltooi op hul persoonlike lidprofiel onder aktiwiteite, wat toegewyde jagters jaarliks moet voltooi om hul toegewyde jagterstatus te behou. Lede kan ook ‘n verkorte weergawe van die jagverslag op SA Jagters  se selfoon App laai, maar dit sal nie voldoende wees as ‘n aktiwiteitsverslag vir die handhawing van toegewyde jagterstatus nie.

Sien die voorkeure van jagbestemmings en spesies hieronder:

The most preferred hunting destination was Limpopo (31.69%), followed by the Free State (14.09%), the North West (12.59%), Eastern Cape (11.82%) and the Northern Cape (9.81%).

Die gewildste jagbestemmings was Limpopo (31.69%), gevolg deur die Vrystaat (14.09%),  Noordwes (12.59%), Oos-Kaap (11.82%) en die Noord-Kaap (9.81%).

The Top 10 antelope species constituted 53.7% of total animals hunted, and 96.5% of all hunted antelopes recorded.

Die 10 gewildste bokspesies het 53.7% van die totale wild uitgemaak, en 96.5% van alle antilope wat gejag is.

Hunting contributes to conservation

The contribution of responsible hunting to conservation worldwide is undisputed. Some examples include:

 • the establishment of the Sabi Game Reserve by President Paul Kruger (a responsible hunter), which later became the much larger Kruger National Park
 • the Bighorn Sheep of America was saved with the support of President Theodore Roosevelt (a responsible hunter). Hunters continue to fund the conservation of the species
 • the contributions to communities in game management areas, such as the CAMPFIRE project in Zimbabwe, and similar projects in other countries
 • the dramatic increase in game numbers on private land in South Africa is a direct result of responsible hunting which adds value to indigenous species. These conservation efforts benefit the ecosystem as a whole, and not just the species
 • a dramatic increase in the gamebird populations throughout South Africa
 • a dramatic increase in the waterfowl population in North America
 • a considerable increase in the private land available for conservation efforts as a direct result of hunting

 

In South Africa responsible hunting by domestic and international hunters contributes significantly to tourism of which ecotourism in particular supports conservation in general.

Jag dra by tot bewaring

Die bydrae van verantwoordelike jag tot bewaring wêreldwyd is onbetwisbaar. Enkele voorbeelde sluit in:

 • die stigting van die Sabi Wildreservaat deur President Paul Kruger (ʼn verantwoordelike jagter), wat later die veel groter Kruger Nasionale Park geword het
 • die Bighorn skaap van Amerika is gered met die ondersteuning van President Theodore Roosevelt (ʼn verantwoordelike jagter). Jagters finansier steeds die bewaring van hierdie spesies
 • die bydraes aan gemeenskappe in wildbestuursgebiede, soos die CAMPFIRE-projek in Zimbabwe, en soortgelyke projekte in ander lande
 • die dramatiese toename in wildgetalle op private grond in Suid-Afrika is ‘n direkte gevolg van verantwoordelike jag wat waarde tot inheemse spesies byvoeg. Hierdie bewaringspogings bevoordeel die ekosisteem as ‘n geheel, en nie net die spesies nie
 • ‘n dramatiese toename in die veerwildpopulasies regdeur Suid-Afrika
 • ‘n dramatiese toename in die watervoëlpopulasie in Noord-Amerika
 • ‘n aansienlike toename in die beskikbaarheid van private grond vir bewaringspogings is ‘n direkte gevolg van jag

 

In Suid-Afrika dra verantwoordelike jag deur plaaslike en internasionale jagters aansienlik by tot toerisme, waarvan veral ekotoerisme bewaring in die algemeen ondersteun.

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!