• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Conservation - our focus

Members of SA Hunters are outdoor enthusiasts that enjoy spending time in nature and observing wildlife. Capturing, recording, and sharing wildlife sightings is a favourite pastime that comes naturally. As citizen scientists, our members collect and provide valuable information on rare and elusive species in real-time, which contributes to conservation programmes.

SA Hunters has an App that members can download on their mobile phones to capture and record their sightings, which are fed directly into a national database that is used for legitimate conservation initiatives.

bewaring - ons fokus

Lede van SA Jagters is buitelewe geesdriftiges wat graag tyd in die natuur deurbring en die wildlewe besigtig. Hulle hou daarvan om rekord te hou van wat hulle sien en deel dit graag met ander. As burgerwetenskaplikes samel ons lede waardevolle en vars inligting in oor skaars en ontwykende spesies wat ʼn bydrae maak tot bewaringsprogramme.

SA Jagters het ‘n selfoon-App wat lede kan aflaai om hulle waarnemings aan te teken. Die inligting gaan direk na ʼn nasionale databasis wat vir legitieme bewaringsinisiatiewe aangewend word.

Purpose

To document observations of rare and elusive species as a contribution to species conservation.

Objectives

 • Raising awareness among members about the importance of the conservation of listed species.
 • Collecting distribution and activity data of listed species across South Africa.
 • Contributing to species conservation by utilising the data in legitimate conservation initiatives.

Doel

Om waarnemings van skaars en skugter spesies te dokumenteer as ʼn bydrae tot bewaring van die spesies.

Doelwitte

 • Bewusmaking onder lede van die bewaringsbelang van gelyste spesies
 • Om verspreidings- en aktiwiteitsdata van gelyste spesies regoor Suid-Afrika in te samel
 • Om ʼn bydrae te lewer tot die bewaring van spesies deur die data aan te wend in bona fide bewaringsinisiatiewe
SA Hunters App Download
SA Hunters App Download

Background

Members of SA Hunters are outdoor enthusiasts who spend considerable time in nature. Some of our members are also game farm owners, farmers, wildlife managers, or managers of private nature reserves. Consequently, the Association has thousands of members nationwide that observe and provide information on rare and elusive species. Observations of scarce species – especially those that move at night and/or occur over a vast area  – can be an expensive endeavour. By collecting structured observations during outdoor activities, members make a significant contribution to conservation as citizen scientists.

The goal is not to duplicate similar programmes but rather to support and establish formal agreements.

Agtergrond

Lede van SA Jagters is buitelewe-entoesiaste wat baie tyd in die natuur deurbring. Van ons lede is ook wildplaaseienaars, boere, natuurlewebestuurders of bestuurders van private natuurreservate. Derhalwe het die Vereniging duisende lede landwyd wat skaars en skugter spesies waarneem en inligting verskaf. Waarnemings van skaars spesies – veral dié wat snags beweeg en/of wydverspreid voorkom, kan ʼn duur oefening wees. Deur gestruktureerde waarnemings tydens buitelugaktiwiteite in te samel, maak lede ʼn wesenlike bydrae tot bewaring as burgerlike wetenskaplikes.

Die doel is nie om soortgelyke programme te dupliseer nie, maar eerder om dit te ondersteun en selfs formele ooreenkomste te sluit.

Participation

Any member of SA Hunters – including youth members – can participate in this project. Observations also contribute to branch performance evaluations. Rankings indicate which members actively participate in the initiative.

Member involvement

 • Members interested in participating can download the SA Hunters App on their phones.
 • With the App, members can record observations of the listed rare and elusive species, which feed directly to a national database.
 • By doing so, members give permission for data to be made available for legitimate conservation initiatives.
 • The data is secure, and only the database administrator and the conservation manager have access to it. Participants’ personal information is only shared with their consent.

For inquiries, contact the conservation manager

Neem Deel

Enige lid van die SA Jagters – insluitende die jeug – kan aan hierdie projek deelneem. Waarnemings dra ook by tot die evaluering van takprestasies. Ranglyste dui aan watter lede aktief aan die inisiatief deelneem.

Wat kan lede doen

 • Lede wat wil deelneem, kan die SA Jagter App af op hul fone aflaai
 • Met die App kan lede waarnemings van die gelyste skaars en skugter spesies aanteken wat dit direk aan ʼn nasionale databasis stuur
 • Hiermee gee lede toestemming dat data met groot sorg beskikbaar gemaak kan word vir bona fide bewaringsinisiatiewe
 • Die data is veilig en slegs die databasisadministrateur en die bestuurder bewaring het toegang daartoe
 • Deelnemers se persoonlike inligting word slegs met hul toestemming beskikbaar gestel.

Rig navrae aan die bestuurder bewaring

Conservation in Action

June 2023
Oppies Opperman saw this African Harrier-hawk (kaalwangvalk) in his garden this week. It is an interesting sighting as they are seldom seen in town. These birds are omnivorous, eating the fruit of the oil palm as well as hunting small vertebrates and eggs. It has the ability to climb, using wings as well as feet, and its long double-jointed legs, enable this bird to raid the nests of cavity-nesters such as barbets, palm swifts and woodhoopoes for fledglings. It has been known to prey on introduced species such as feral pigeons, House Sparrows and Eastern Grey Squirrels, as well as frogs, reptiles and insects.In South Africa it has specialised in robbing weaver nests.
Photos: Jonanda Opperman

June 2022
Sungazers (Ouvolk) are threatened by habitat loss and illegal collection from the wild. Recently, the Riemland Branch saved a specimen and returned it to a wild colony for which they are the custodians. Within a few days she found a den. Two juveniles that remained behind in the den after poachers closed the opening when removing the mother, were rescued and placed with another female which adopted them. Good job Riemland Branch! Please report any illegal activities immediately. Landowners can become part of our Natural Heritage project by contacting our conservation manager. SA Hunters serves on the national sungazer working group with other conservation organisations to discuss strategies for the conservation of this species. 

Information adds value

The ranking below shows which branches have submitted the most observations so far. Interesting observations include a new distribution record for Ground Hornbills. This information is sent to the Ground Hornbill Working Group, which is developing a national management plan for this species. SA Hunters is also members of this working group. 

 1. Bloemfontein
 2. Schweizer
 3. Mpungini
 4. Springbok
 5. Centurion
 6. Namakwa
 7. Umfolozi
 8. Hardekool
 9. Houtkapper
 10. Maskam
 11. Tafelberg
 12. Renosterberg
 13. Pretoria Oos
 14. Baviaanspoort
 15. Lammergeier

Inligting voeg waarde toe

Die ranglys hieronder wys watter takke het die meeste waarnemings tot dusver ingedien. Interessante waarnemings sluit onder andere ʼn nuwe verspreidingsrekord vir bromvoëls in. Hierdie inligting word aan die Bromvoëlwerkgroep gestuur wat besig is met die ontwikkeling van ʼn nasionale bestuursplan vir dié spesie. SA Jagters is ook lid van hierdie werkgroep.

 1. Bloemfontein
 2. Schweizer
 3. Mpungini
 4. Springbok
 5. Centurion
 6. Namakwa
 7. Umfolozi
 8. Hardekool
 9. Houtkapper
 10. Maskam
 11. Tafelberg
 12. Renosterberg
 13. Pretoria Oos
 14. Baviaanspoort
 15. Lammergeier

Media and Resources / Media en Hulpbronne

Scientific publications / Wetenskaplike publikasies

The Value of Citizen Science

Support Us

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!