• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   International Engagements
   Conservation FAQs
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations (new 2024 season coming soon)
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Helpline & Endorsements
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearms FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Jagtersgilde

Na gesprekvoering het die UK op 21 Junie 2012 goedgekeur dat die voormalige toekenning van Meesterjagter op die volgende wyse gewysig sal word en dat daar reeds vanjaar uitvoering gegee sal word aan ’n proses om verdienstelike lede van die Vereniging vir die status van lid van die SAJWV se Jagtersgilde te nomineer (sien notule van NTVF-vergadering van 25 Februarie 2012 aangaande Meesterjagterstatus).Die aard van die status asook die wyse waarop nominasie en die keuringsproses sal funksioneer volg hieronder.

Takvoorsitters word vriendelik versoek om asseblief met die proses behulpsaam te wees indien dit so is dat van hulle taklede persone tot hierdie status sou wou nomineer.

Dit is belangrik om aan te dui dat die nominasieproses vertroulik sal geskied en dat dit absoluut verkieslik is dat genomineerdes nie bewus gemaak word van die feit dat hulle genomineer is nie.


DIE SAJWV JAGTERSGILDE

Hierdie is ’n status wat op die hoogste vlak deur die UK in erkenning van ’n lid se uitstaande aansien as ’n uitmuntende jagter en ook as ’n uitsonderlike en onbesproke statusdraer binne die Vereniging en in jagtersgeledere in die algemeen, aan ‘n opbetaalde lid toegeken kan word (dus ’n diepspoortrapper). Sodanige nominasie geskied sonder die genomineerde se medewete.

Enige opbetaalde lid kan deur enige drie (3) opbetaalde lede vir hierdie status genomineer word. Sodanige nominasie moet deur die betrokke lid se takvoorsitter gesekondeer word.

Nominante aan wie die status toegeken word, is tipies persone wat deur hulle gedrag en ervaring as jagters, asook deur hulle jagterskennis en jagkundigheid simbole is van die uitleef van die dieper waardes verbonde aan Die Jag. Nominante is ook tipies persone wat deur andere gesien en ervaar word as uitstaande leiers en onbesproke jagmentors na wie mede jagters opsien sonder enige vrees vir teëspraak of verskil van mening dat die nominant as ’n uitstaande meningsvormer in die jagbedryf gesien en ervaar word.

’n Nominant is verder ook tipies daardie jagter wat ’n dier se lewe kan spaar wanneer die snellervinger alreeds styf om die sneller gekrul is. Wat kan nee sê vir die knal van sy geweer ten einde die jagspesie ’n kans te gun om kwaliteit gene oor te dra. ’n Jagter wat se uitsoektrofeedier tipies die oud en verdienstelike dier is, en wat eerder die hoëwaarde vleiskwaliteit van ’n dier soek as om gewoon die grootste dier te jag omdat dit dalk sy/haar ego mag bevredig (dit sluit egter nie persone wat slegs op trafeejag konsentreer van nominasie uit nie).

Die genomineerde persoon se bewaringsbetrokkenheid sal ook uitstaan as een van sy voorslag kenmerke.

Motiverings vir die nominasies van kandidate om vir hierdie status oorweeg te word is oop vir nomineerders om daarvan te maak soos hulle sou goed dink (Titel, Voorletters, Van, ID-nommer, taknaam, SAJWV-lidnommer van nomieerders en van genomineerde moet asb in aanhef van motivering vermeld word). Alhoewel daar verwag word dat motiverings waarskynlik tipies die meerderheid van die volgende aspekte sal beskryf, sal motiverings waarskynlik nie noodwendig slegs die onderstaande aspekte ten opsigte van die genomineerde beskryf nie:

Aantal jare reeds lid van die Vereniging en betrokkeheid in Vereniging se aktiwiteite op tak, streeks en nasionale vlak (dui op deelname en is nie bepalend nie – nominant hoef ook nie noodwendig op bestuursliggame te dien of gedien het nie);

 • Kennis van, en vaardigheid ten opsigte van die totaliteit van Die Jag (spesialis-terreine in die jag waarin die kandidaat uitblink en met kundigheid kennisoordrag kan onderneem);
 • Omvang van jagervaring in verskillende habitatte, ten opsigte van verskillende spesies en jagmetodes, met verwysing na verantwoordbaarheid in die jagveld;
 • Jagopleidingservaring en onbaatsugtige oordrag en deel van jagterskennis met toetreejagters en met ervare jagters insgelyks;
 • Betrokkenheid by die jagbedryf op verskillende vlakke en terreine;
 • Toepaslike jagtersprestasies en/of jag- of bewaringstoekennings reeds ontvang;
 • Lidmaatskap van ander jagtersgroeperinge en/of –instansies asook lidmaatskap van bewaringsinstansies en toekennings daarvoor ontvang, en;
 • Persoonlike aansien binne jagtersgeledere waarin s/hy daagliks beweeg en die wyse waarop s/hy haarself/homself as waardige jagtersmentor dra.


NOMINASIE

’n Getikte en feite-gefundeerde motivering wat waarskynlik die meerderheid van die voorgemelde voorgestelde eienskappe van die nominant beskryf en dit feitelik met voorbeelde illustreer, en deur die takvoorsitter van die nominant aanbeveel is, moet die Bestuurder Jag & Bewaring nie later as 12:00 op die 1ste dag van September bereik nie (geen ander formaat as elektroniese motiverings sal aanvaar word nie) [ rhino@sahunt.co.za]).

Sodanige motivering sal waarskynlik nie korter as 4, A4 bladsye wees nie.


EVALUERING

Nominasies sal na die Evalueringspaneel vir toelating tot die SAJWV se Jagtersgilde verwys word.

Die Evalueringspaneel sal bestaan uit die President, die Adjunk-President, Die VP-Jagsake, plus 2 Erfenisraadslede wat drie-jaarliks deur die Erfenisraad vir hierdie doel genomineer sal word. Die Bestuurder Takontwikkeling, die Bestuurder Opleiding en die Bestuurder Jag & Bewaring dien ex officio op die paneel.

Die drie (3) nomineerders van elk van die kandidate sal een van hulle geledere afvaardig om die motivering vir hulle nominant voor die Evalueringspaneel voor te dra en hulle standpunte in debat van 20 minute te bevestig.

Paneeldebatte sal gedurende September en die eerste helfte van Oktober jaarliks te Inyathipark plaasvind (onderhoude sal ook gereël word om die situasie te pas). Die name van die kandidate wat vir toekenning van hierdie gesogte status kwalifiseer, sal tydens die Oktobervergadering van die UK dien vir bekragtiging.

Weens die status aan die toekenning verbonde is die besluit van die Vereniging se Evalueringspaneel vir toelating tot die SAJWV se Jagtersgilde finaal en sal geen korrespondensie met nomineerders oor die nie-toeken van die status deur die Evalueringspaneel aan hulle kandidaat, geskied nie. Daar bestaan ook geen roete van appèl om die besluit van die Evalueringspaneel vir toelating tot die SAJWV se Jagtersgilde te betwis nie. Nomineerders mag onsuksevolle kandidate weer die daaropvolgende jaar nomineer vir toelating tot die gilde.


SERTIFISERING

Persone wat tot die uitsoekstatus van lid van die SAJWV se Jagtersgilde toegelaat word, sal ’n paslik-ontwerpte geraamde oorkonde ontvang, sowel as ’n gratis paslik-ontwerpte sakwapen vir hulle groen verenigingsbaadjies en ’n goue aansteekmedalje wat hulle op die lapel van hulle groen verenigingsbaadjies mag vertoon.

Ontvangers sal saam met hulle metgeselle kosteloos na die betrokke jaarlikse toekenningsaand genooi word, waartydens die toekenning van hierdie uitsonderlike status aan die ontvangers daarvan oorhandig sal word.

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!