• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Photography – shooting with a difference

SA Hunters Photography aims to promote nature and wildlife photography within the Association. We offer members young and old the opportunity to share their photography, improve their skills and to compete.

©Lloyd Munday

Photography Competition Information, Rules, Terms and Conditions

1. General Information

SA Hunters’ members enjoy spending time outdoors, and many members are skilled photographers who love to share their photos with others. SA Hunters’ Photography Competition serves several purposes:

 • It provides a platform for members to share their photos.
 • It serves as an incentive to improve their photography skills.
 • It recognises photographers for their excellent photos.
 • It provides a valuable source of photos to enrich the association’s photo portfolio.

All fully paid-up members of the association are eligible to participate in the 2024 Amateur Photography Competition.

The categories make provision for entries taken with smartphones and DSLR/mirrorless cameras.

Members who submit their photos to the SA Hunters Photography Competition automatically grant permission for SA Hunters to use the photos on various platforms, giving full credit to the photographer.

Experienced photographers evaluate all entries for each theme based on technical quality.

The competition runs from January 1 to November 30, 2024.

1. Algemene Inligting

SA Jagters se lede bestee graag tyd in die buitelug en baie lede is kranige fotograwe wat graag hulle foto’s met ander deel. SA Jagters se Fotografiekompetisie is veeldoelig:

 • Dit skep ʼn platform waar lede hulle foto’s kan deel.
 • Dit dien as aansporing om hulle vaardighede te verbeter.
 • Dit gee erkenning aan fotograwe vir goeie foto’s.
 • Dit verskaf ʼn goeie bron van foto’s om die vereniging se fotoportefeulje aan te vul.

Alle opbetaalde lede van die vereniging mag aan die 2024 Amateur Fotografiekompetisie deelneem.

Die kategorieë maak voorsiening vir foto’s met selfone en DSLR/spieëllose kameras

Lede wat hulle foto’s vir die SA Jagters Fotokompetisie inskryf, verleen outomaties toestemming aan SA Jagters om die foto’s op verskeie platforms te gebruik, met volle erkenning aan die fotograaf.

Ervare fotograwe beoordeel al die inskrywings vir elke tema volgens tegniese kwaliteit.

Die kompetisie duur van 1 Januarie tot 30 November 2024.

2. Awards

Awards for qualifying entries are as follows:

 • 60% to 74%: Bronze certificate
 • 75% to 89%: Silver certificate
 • 90% to 100%: Gold certificate
 • outstanding photos scoring 100%: Platinum

Certificates will be uploaded to members’ online profiles on the website.

Members can also order bronze badges, similar to shooting badges, through their branches.

Photographers’ entries also stand a chance to be chosen as the cover photograph of the SA HUNTER magazine, which will earn the photographer a special award for this achievement.

After the year’s competition, the Photographer of the Year and category winners will be announced in the January newsletter.

2. Toekennings

Toekennings aan kwalifiserende inskrywings is soos volg:

 • 60% tot 74%: Brons sertifikaat
 • 75% tot 89%: Silwer sertifikaat
 • 90% tot 100%: Goue sertifikaat
 • uitstaande foto’s wat 100% behaal: Platinum

Die sertifikate word op lede se aanlyn profiel op die webwerf gelaai.

Lede kan ook fotobalkies, soortgelyk aan die skietbalkies, deur hulle takke bestel.

Fotograwe se inskrywings staan ook ’n kans om op die voorblad van die SA JAGTER tydskrif te verskyn, en sal ʼn spesiale toekenning vir hierdie prestasie ontvang.

Na afloop van die jaar se kompetisie, sal die Fotograaf van die Jaar en kategoriewenners in die Januarie nuusbrief bekend gemaak word.

3. Categories

The competition categories reflect the typical environments or situations where members may find themselves during any of SA Hunters’ activities.

 1. (FF-DSLR-ML)Fauna and Flora DSLR/mirrorless *(everything in nature specific to Southern Africa)
 2. (FF-SMART)Fauna and Flora smartphone/tablet *(everything in nature specific to Southern Africa)
 3. (BUF)Buffalo DSLR/mirrorless/smartphone/tablet *(we are always looking for buffalo photos for all our projects)
 4. (TAB)Branch Activities and Conservation Projects *(the activities of members at branch level, e.g., any conservation actions or the opposite of conservation, e.g., pollution and snares in the field)
 5. (SB)The Shooting Range DSLR/mirrorless/smartphone/tablet *(events on the shooting range and during competitions. Photographers must always adhere to all safety rules on the shooting range, around firearms, and during hunting when taking photos.)
 6. (JV)The Hunt DSLR/mirrorless/smartphone/tablet *(people and animals during the hunt, events during the hunt, but no photos of hunted animals. Send photos of hunted animals to Bokspog in SA JAGTER/SA HUNTER at bokspog@sahunter.org. Photographers must always adhere to all safety rules during the hunt when taking photos.)
 7. (MS)Mentoring DSLR/mirrorless/smartphone/tablet *(read more about the SA Hunters Mentoring Programme and feel free to send photos depicting this activity)

Members can submit a total of 15 photos per month in various categories:

 • Maximum of 5 photos in category 1 or 2 (Fauna and Flora DSLR/ML and smartphone)
 • 5 photos for category 3 (Buffalo)
 • 5 photos in categories 4, 5, 6 or 7 (Branch Activities and Conservation, The Shooting Range, The Hunt, Mentoring).

3. Kategorieë

Die kategorieë vir die kompetisie sluit die tipiese omgewing of omstandighede in waarin lede hulle mag bevind wanneer hulle aan enige van SA Jagters se aktiwiteite deelneem.

 1. (FF-DSLR-ML)Fauna en Flora DSLR/spieëlloos *(alles in die natuur eie aan Suider-Afrika)
 2. (FF-SMART)Fauna en Flora slimfoon/tablet *(alles in die natuur eie aan Suider-Afrika)
 3. (BUF)Buffels DSLR/spieëlloos/slimfoon/tablet *(ons soek altyd buffelfoto’s vir al ons projekte)
 4. (TAB)Takaktiwiteite en Bewaringsprojekte *(die doen en late van lede op takvlak, bv. enige bewaringsaksies of die teenoorgestelde van bewaring, bv. besoedeling en strikke in die veld)
 5. (SB)Die Skietbaan DSLR/spieëlloos/slimfoon/tablet *(gebeure op die skietbaan en gedurende kompetisies. Fotograwe moet deurgaans alle veiligheidsreëls op die skietbaan, rondom vuurwapens, en tydens jag handhaaf wanneer hulle foto’s neem.)
 6. (JV)Die Jagveld DSLR/spieëlloos/slimfoon/tablet *(mense en diere in die jagveld, gebeure tydens die jag, maar nie foto’s van diere wat gejag is nie. Stuur foto’s van diere wat gejag is aan Bokspog in SA Jagter/SA Hunter by bokspog@sahunter.org Fotograwe moet deurgaans alle veiligheidsreëls tydens die jag handhaaf wanneer hulle foto’s neem)
 7. (MS)Mentorskap DSLR/spieëlloos/slimfoon/tablet *(lees meer oor die  SA Jagters Mentorskapprogram en stuur gerus foto’s wat hierdie aktiwiteit uitbeeld)

Lede mag elke maand ʼn totaal van 15 foto’s inskryf in verskillende kategorieë:

 • maksimum van 5 foto’s in kategorie 1 of 2 (Fauna en Flora DSLR/ML en slimfoon)
 • 5 foto’s vir kategorie 3 (Buffels)
 • 5 foto’s in kategorie 4 of 5 of 6 of 7 (Takaktiwiteite en Bewaring, Die Skietbaan, Die Jagveld, Mentorskap).

4. Competition Rules

 1. VERY IMPORTANT: Photos must be 300 dpi and larger than 2MB. There is no limit to the maximum size of the photo.
 2. All metadata must be visible.
 3. Smartphone photos must be taken on the 3:4 scale; no full-frame photos will be accepted.
 4. Smartphone photos must be taken without filters and special effects.
 5. Photos must not contain watermarks, signatures, or other acknowledgements.
 6. Both full-colour and black-and-white photos are accepted, but since full-colour can be used for more purposes, we request members who submit black-and-white photos to also submit the full-colour photo for the Association’s photo portfolio.
 7. Photos may be processed to some extent, but no components may be added or removed. The judges reserve the right to disqualify photos that are excessively processed.
 8. It is the responsibility of participating members to ensure that they understand and comply with the competition rules. Direct any inquiries to sahuntphoto@gmail.com.
 9. Award-winning photos will be announced on marette@sahunt.co.za and in the SA Hunters newsletter.

4. Kompetisiereëls

 1. BAIE BELANGRIK: Foto’s moet 300dpi en groter as 2MB wees. Daar is geen beperking op die grootte van die foto nie.
 2. Alle metadata moet sigbaar wees.
 3. Slimfoonfoto’s moet op die skaal 3:4 geneem wees, geen volraamfoto’s word aanvaar nie.
 4. Slimfoonfoto’s moet sonder filters en spesiale effekte geneem wees.
 5. Foto’s moet geen watermerke, handtekeninge of ander erkenningsmerke bevat nie.
 6. Beide volkleur- en swart-en-wit foto’s word aanvaar maar aangesien volkleur vir meer doeleindes gebruik kan word, vra ons dat lede wat swart-en-wit foto’s inskryf ook die volkleur foto saamstuur vir die Vereniging se foto portefeulje.
 7. Foto’s mag tot ʼn mate verwerk word, maar geen komponente mag bygevoeg of verwyder word nie. Die beoordelaars behou die reg om foto’s te diskwalifiseer wat oormatig verwerk is.
 8. Dit is deelnemende lede se verantwoordelikheid om te verseker dat hulle die reëls van die kompetisie verstaan en nakom. Rig enige navrae aan marette@sahunt.co.za
 9. Foto’s wat erkenning ontvang sal op www.sahunters.co.za en in die SA Jagters-nuusbrief bekend gemaak word.

5. How to Enter

 1. The competitions are open to all fully paid-up members of SA Hunters but are exclusively for amateur photographers (individuals who do not work as professional photographers).
 2. Entries are free.
 3. From 2024, the process of submitting photos has been simplified. Members submit their first photo by email together with all the information listed below. Each member will receive instructions and a unique link to a personal OneDrive (cloud) file to upload all their photo entries.
 4. Photos must be uploaded in high resolution and larger than 2 MB. There is no longer a limit on the maximum size of the photos.
 5. Send the email to sahuntphoto@gmail.com with “Photography Competition 2024” in the subject line.
 6. The first and only entry per e-mail must be accompanied by the information below:
  • Name and surname:
  • SA Hunters membership number:
  • SA Hunters branch:
  • Cell phone number:
  • Email address:
  • Category:
  • Species or subject:
  • Location:

5. Hoe om in te skryf

 1. Die kompetisies is oop vir alle opbetaalde lede van SA Jagters maar is uitsluitlik vir amateurfotograwe (persone wat nie fotografie as ʼn beroep beoefen nie)
 2. Inskrywings is gratis.
 3. Vanaf 2024 is die proses om foto’s in te skryf baie vereenvoudig. Lede skryf eenmalig per e-pos in met een foto en al die nodige besonderhede. Daarna ontvang lede instruksies en ’n unieke skakel na ’n persoonlike OneDrive (cloud) lêer waarin hulle alle foto-inskrywings kan oplaai.
 4. Foto’s moet in hoë resolusie en groter as 2 MB wees. Daar is geen beperking op die maksimumgrootte van die foto’s nie.
 5. Stuur die e-pos na sahuntphoto@gmail.com met die Fotokompetisie 2024 in die onderwerplyn.
 6. Al die onderstaande inligting moet die eerste en enigste inskrywing per e-pos vergesel:
  • Naam en van:
  • SA Jagters-lidnommer:
  • SA Jagters-tak:
  • Selfoonnommer:
  • E-posadres:
  • Kategorie:
  • Spesie of onderwerp:
  • Plek:

6. Terms and Conditions

Only photos of phenotypic fauna and flora in their natural habitat that are native to Africa and photos of responsible and sustainable hunting and shooting practices will be accepted.

The following descriptions of the rules apply to the photography competition:

 1. Africa-native: species naturally occurring in Africa.
 2. Phenotypic: observable natural characteristics according to rule 3.1.5 of SA Hunters’ trophy register general rules. This means no photos of colour variants or hybrid animals.
 3. Natural habitat: Only photos of animals in a natural environment, i.e., no photos of animals with ear tags, behind fences and at feeding troughs.
 4. Responsible shooting practices: Safe use of a firearm, e.g., the barrel must always point in a safe direction.
 5. Responsible hunting practices: e.g., no firing of lead shot over wetlands.
 6. Participants may only submit photos they have taken themselves and for which they hold the copyright.
 7. By entering, participants give permission to SA Hunters to use the photos unlimitedly for the association’s purposes, including the two magazines, but with full recognition of the photographer.
 8. Photos that harm the image of hunting or portray it in a negative light, e.g., hunters covered in blood, will not be accepted.
 9. No photos of hunted animals will be accepted.
 10. Management reserves the right to remove any photo that does not comply with the rules.

6. Bepalings en Voorwaardes

Slegs foto’s van fenotipiese fauna en flora in hul natuurlike habitat wat inheems is aan Afrika, en foto’s van verantwoordelike en volhoubare jag- en skietpraktyke word aanvaar.

Die volgende beskrywings van die reëls is van toepassing op die fotografiekompetisie:

 1. Afrika-inheems: spesies wat natuurlik in Afrika voorkom.
 2. Fenotipies: waarneembare natuurlike eienskappe volgens reël 3.1.5 van die algemene reëls van SA Jagters se trofeeregister. Dit beteken geen foto’s van kleurvariante of kruisings tussen spesies nie.
 3. Natuurlike habitat: Slegs foto’s van diere in ʼn natuurlike omgewing, m.a.w. nie foto’s van diere met oorplaatjies, tussen omheinings en by voerbakke nie.
 4. Verantwoordelike skietpraktyke: Veilige gebruik van ʼn vuurwapen bv. die loop moet altyd in ʼn veilige rigting wys.
 5. Verantwoordelike jagpraktyke: bv. geen afvuur van loodhael oor vleilande nie.
 6. Deelnemers mag slegs foto’s inskryf wat deur hulleself geneem is en waarop hulle die kopiereg het.
 7. Deur in te skryf, gee deelnemers aan SA Jagters toestemming om die foto’s onbeperk vir die vereniging se doeleindes te gebruik, insluitend die twee tydskrifte, maar met volle erkenning aan die fotograaf.
 8. Foto’s wat die beeld van jag benadeel of in ʼn slegte lig stel, bv. jagters wat met bloed besmeer is, word nie aanvaar nie
 9. Geen foto’s van ʼn dier wat gejag is, word aanvaar nie.
 10. Die bestuur behou die reg om enige foto te verwyder wat nie aan die reëls voldoen nie.

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!