• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

Jaglisensies en -permitte in Suid-Afrika

Opsomming van Jagregulasies


Jaglisensies en Permitte

Die jag van veerwild (voëls) en haarwild (diere) word in elkeen van die nege provinsies in RSA gereguleer deur ʼn stel jagregulasies wat jaarliks hersien en voor die begin van die jagseisoen in die amptelike provinsiale koerant amptelik afgekondig behoort te word. Die oorkoepelende bedoeling met die jagregulasies is uiteindelik om die gebruik sodanig te reguleer dat die bron van wild oor verloop van tyd beskerm en volhoubaar bestuur word.

Die feit dat die regulasies vir elkeen van die provinsies wesenlik verskil, dat die jagseisoene tussen provinsies verskil, dat sommige provinsies nie gereeld regulasies hersien en publiseer nie, dat verskillende beperkings van jaar tot jaar in dieselfde provinsie geld, en selfs verskillende beperkings tussen verskillende distrikte in dieselfde provinsie van toepassing is, maak dit baie moeilik vir die jagter om in enige gegewe stadium presies te weet wat van hom verwag en vereis word ten opsigte van die jagwetgewing wat in enige provinsie geld.

Hierdie dokument verduidelik ʼn paar beginsels wat vir jagters van hulp kan wees.


Jagseisoene

Die algemene begrip is dat die jagseisoen die maande van die jaar insluit wat nie ʼn “r” in het nie, dus Mei, Junie, Julie en Augustus. Dis belangrik om te weet dat die jagseisoen verskil van provinsie tot provinsie. Verskillende jagseisoene geld soms vir bepaalde wild- en voëlspesies in een provinsie of in distrikte in dieselfde provinsie. Daar mag selfs verskillende jagseisoene vir manlike en vroulike diere wees.


Permitte en lisensies

In alle provinsies word ʼn permit en/of ʼn lisensie vereis om te kan jag. Daardie permit en/of lisensie skryf die reëls en voorwaardes voor waaronder die jagter in die betrokke provinsie mag jag. Indien die jagter op ʼn vrygestelde plaas jag, is dit in sommige provinsies nie nodig om ʼn jagpermit of lisensie te bekom nie terwyl dit in ander provinsies weer wel nodig mag wees, selfs al het die eienaar vrystelling van die regulasies vir sekere spesies.


Waar is lisensies en permitte beskikbaar?

Die beskikbaarheid van lisensies en permitte verskil van provinsie tot provinsie. Permitte en lisensies is gewoonlik by ʼn kantoor van ʼn staatsveearts in die betrokke provinsie beskikbaar. In sommige gevalle kan jagters permitte of lisensies by landdroskantore, poskantore en by wapenwinkels en/of verenigings kry. Sommige provinsies reik ook lisensies en/of permitte aanlyn uit.


Toestemmingsbriewe

In alle provinsies en in alle gevalle het die jagter ʼn toestemmingsbrief van die grondeienaar of sy verteenwoordiger nodig om op die betrokke grond te mag jag. In die meeste gevalle behoort sodanige brief ook aan die jagter toestemming te gee om die vleis van gejagte diere na sy huis te vervoer.


ʼn Jagter moet ʼn spesiale permit hê om die vleis van vlakvarke en bosvarke te vervoer. Net só mag vleis van spleethoewige diere (diere met twee kloutjies aan elke poot) nie uit sekere gebiede vervoer word sonder dat dit spesiaal behandel of gaargemaak is nie. Dis veral van toepassing op gebiede waar bek-en-klouseer endemies voorkom. Die vleis van spleethoewige diere wat uit hierdie gebiede vervoer word, moet eers gaargemaak word.


Vrystelling

Grondeienaars in elke provinsie kan by die departement wat verantwoordelik is vir omgewingsake (dit is verskillende departemente in verskillende provinsies) aansoek doen om vrygestel te word van die jagregulasies in die betrokke provinsie. Die terminologie vir hierdie vrystelling verskil tussen provinsies. Sommige provinsies verwys daarna as ʼn Vrystellingspermit terwyl ander provinsies daarna verwys as ʼn Sertifikaat van Voldoende Omheining.


Indien ʼn grondeienaar só ʼn permit ontvang het, is dit slegs van toepassing op die betrokke grond, en is die grondeienaar vrygestel van die provinsie se jagregulasies slegs ten opsigte van die spesies van wild soos op die permit aangedui.


Beperkings op getalle

Alhoewel dit nie dikwels van toepassing is op haarwild nie gebeur dit wel dat daar beperkings geplaas word op die getal wild wat per dag of selfs in ʼn seisoen of op ʼn sekere oppervlakte gejag mag word.


Met die erge droogte in veral die Oos-Kaap is beperkings van toepassing op die aantal koedoes wat gejag mag word. In sekere distrikte heers ʼn totale verbond op die jag van koedoes. In ander distrikte is daar beperkings op die aantal bulle en koeie onderskeidelik, wat gejag mag word. Verskillende jagseisoene bestaan soms vir bulle en koeie.


In die geval van veerwild is dit algemeen bekend dat daar beperkings is op die aantal voëls van sekere spesies wat per dag gejag mag word. Hierdie getalbeperkings of bag limits verskil van distrik tot distrik en van provinsie tot provinsie.


Wat beteken dit alles?


Hierdie beperkings beteken dat enige jagter ter voorbereiding vir die jag moet seker maak dat hy/sy voldoen aan al die vereistes in die jagregulasies van die provinsie waar die jag gaan plaasvind. Die volgende vrae kan help om te verseker dat die jagter aan al die vereistes voldoen:

 1. Is die plaas waarop ek wil jag, vrygestel van die jagregulasies ten opsigte van die spesie wild wat ek wil jag?
 2. Wanneer is die gereguleerde jagseisoen in die provinsie vir die wild wat ek wil jag?
 3. Is daar verskille vir manlike en vroulike diere ten opsigte van die jagseisoen en enige beperkings op getalle?
 4. Sal ek steeds ʼn toestemmingsbrief van die grondeienaar nodig hê om te kan jag?
 5. Stel die eienaar se toestemmingsbrief my in staat om die vleis na my huis te vervoer?
 6. Behalwe vir die eienaar se toestemmingsbrief, benodig ek steeds ʼn jagpermit of jaglisensie? Indien wel, waar kry ek hierdie permit of lisensie?
 7. Mag ek vleis uit die betrokke distrik vervoer, en moet dit enigsins behandel of gaargemaak word? Benodig ek ʼn afsonderlike permit daarvoor?


Hieronder is ʼn opsomming van die belangrikste vereistes ten opsigte van jag vir elke provinsie.


Limpopo:
Op vrygestelde plaas mag daar sonder ʼn lisensie gejag word vir spesies gelys op die vrystellingsertifikaat; varkvleisvervoerpermit is ʼn vereiste; ʼn spesiale permit is nodig vir vervoer van vleis uit ʼn bek-en-klouseer gebied; ʼn lisensie is ʼn vereiste vir die jag van veerwild in die oop seisoen op alle plase; kransduif val onder gewone wild en ʼn jaglisensie word benodig.


Mpumalanga:
Op vrygestelde plaas mag daar sonder ʼn lisensie gejag word vir spesies gelys op die vrystellingsertifikaat; varkvleisvervoerpermit is ʼn vereiste; ʼn spesiale permit is nodig vir vervoer van vleis uit bek-en-klouseer gebied; ʼn lisensie is ʼn vereiste vir die jag van veerwild in die oop seisoen op alle plase; kransduif val onder gewone wild en ʼn jaglisensie word benodig.


KwaZulu-Natal:
Jaglisensies is altyd ʼn vereiste; ʼn vervoerpermit vir varkvleis is ʼn vereiste; ʼn jaglisensie is ʼn vereiste vir gewone wild (tarentaal, geelbekeend, kolgans). Die kransduif is nie geklassifiseer as gewone wild nie en die jagter benodig net skriftelike toestemming van die grondeienaar.


Noordwes:
Op vrygestelde plaas mag daar sonder ʼn lisensie gejag word vir spesies gelys op die vrystellingsertifikaat. Op wildwerend-omheinde plase sonder vrystelling moet die grondeienaar ʼn jagpermit by die provinsiale kantore kry. ʼn Vervoerpermit vir wilde varkvleis word vereis. ʼn Jaglisensie is ʼn vereiste vir die jag van veerwild op alle plase in die oop seisoen. Die kransduif val onder gewone wild en ʼn jaglisensie word vereis.


Op oop plase en wildwerend-omheinde plase sonder vrystelling moet die grondeienaar vooraf aansoek doen vir ʼn permit vir elke bok wat gejag mag word. Hoewel die jagter nie ʼn lisensie vir die tipe jag kan uitneem nie, rus die verantwoordelikheid op die jagter om seker te maak dat die grondeienaar in besit is van ʼn jagpermit voor afloop van die jag.


Noord-Kaap:
Op vrygestelde plase is geen jaglisensie nodig vir spesies wat op die vrystellingsertifikaat gelys is nie. Die meeste duiwe is geklassifiseer as gewone wild en die jagter benodig ʼn lisensie.


Vrystaat:
Jaglisensies is altyd ʼn vereiste. ʼn Jaglisensie is ʼn vereiste vir die jag van veerwild op alle plase in die oop seisoen. Die kransduif is nie geklassifiseer as gewone wild nie maar die grondeienaar moet skriftelike toestemming gee.


Oos-Kaap:
Jaglisensies is altyd ʼn vereiste. Die jag van veerwild benodig altyd ʼn jaglisensie (duiwe ingesluit).


Wes-Kaap:
Jaglisensies is altyd ʼn vereiste. Die meeste duiwe is geklassifiseer as gewone wild en ʼn jaglisensie is ʼn vereiste.


Gauteng:
Op vrygestelde plase is geen jaglisensie nodig vir spesies wat op die vrystellingsertifikaat gelys is nie. ʼn Jaglisensie is ʼn vereiste vir die jag van veerwild op alle plase in die oop seisoen. Die kransduif val onder gewone wild en benodig jaglisensie.

Lisensies/Permitte is by die volgende plekke beskikbaar:


Limpopo: Modimolle (014) 717 3567, Mokopane (015) 491 8010, Lephalale (014) 763 2886, Tzaneen (015) 307 1195, Klaserie (015) 793 2471, Musina (015) 534 3235, Polokwane (015) 290 7173/5


Gauteng: SA Jagters nasionale kantoor (net voëls) (012) 808 9300, bewaringskantore (011) 240 3043 of (012) 316 1638


Noordwes: aanlyn by https://nw.nipas.co.za


Mpumalanga: SA Jagters nasionale kantoor (net voëls) (012) 808 9300 Ermelo (017) 819 2827, Middelburg (013) 282 8674, Lydenburg (013) 235 2571/ 072 993 3715, Nelspruit (013) 759 5300, SA Jagters nasionale kantoor (net voëls) (012) 808 9300


Vrystaat: aanlyn by www.eservices.gov.zaSA Jagters nasionale kantoor (012) 808 9300, Kobus Harmse (Kroonstad) 082 651 2836, Bloemfontein (051) 400 9526 en meeste reservate in die Vrystaat

KwaZulu-Natal: SA Jagters nasionale kantoor (012) 808 9300, Ezemvelo KZN Wildlife (033) 845 1654, meeste vuurwapenhandelaars


Noord-Kaap: By enige poskantoor in die Noord-Kaap, asook poskantore in Vryburg, Potchefstroom, Bloemfontein, Beaufort-Wes, Vanrhynsdorp, Bellville, Malmesbury, Worcester, Laingsburg, Prince Albert en Middelburg (Oos-Kaap). In Pretoria by die volgende poskantore: Centurion, Lynnwood, Montanapark en Brooklyn Square. In Johannesburg by die volgende poskantore: Rivonia, Sandton, Isando, Edenvale, Kemptonpark en Halfway House


Oos-Kaap: SA Jagters nasionale kantoor (voëls en wild) (012) 808 9300, Port Elizabeth (041) 508 5803, Jeffreysbaai (042) 292 0339, Graaff-Reinet (049) 892 3755, Grahamstad (046) 622 7216, Oos Londen (043) 707 4068, Aliwal Noord (051) 633 2901, Mthatha (047) 531 1191, Matatiele (039) 256 3200, Queenstown (045) 808 4016.


Wes-Kaap: Aanlyn by https://www.capenature.co.za/permits/hunting-permits-2/, SA Jagters nasionale kantoor (voëls en wild) (012) 808 9300 en by die volgende Cape Nature kantore: George (044) 802 5300, Porterville (022) 931 2900, Robertson (023) 625 1621, Onrus (028) 314 0062, Kaapstad (021) 483 0000, Oudtshoorn (044) 203 6300 en Cape Nature se nasionale kantoor in Bridgetown (Kaapstad) 087 9262


Saamgestel deur SA Jagters

Inyathipark
Posbus 1952
Montanapark 0159
Tel:+27 (0) 12 808 9300

Share This Article

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

More Articles

error: Content is protected !!