Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of ander stadium die probleem van te min beskikbare Baanoffisiere en –beamptes (persone bereid om die werk te doen). Die volgende belangrike beginsels moet in ag geneem word om die probleem aan te spreek indien dit voorkom:

  1. Alle werk op takvlak word deur vrywilligers gedoen, ook die takbestuur en die algemene beginsel is dat niemand vergoed word vir hul bydraes nie;
  2. Vraag: Wie baat direk a.g.v. die werk deur die Baanoffisiere? Antwoord: die gereelde skuts kry die grootste voordeel van die werk deur die Baanoffisiere;
  3. Dit is algemene praktyk by ander skietsportsoorte dat Baanoffisiere ook ervare skuts is en dat hulle gereeld optree as Baanoffisiere en sorg dat hulle sport nie ‘n tekort aan opgeleide en ervare Baanoffisiere ontwikkel nie;
  4. Uit bogenoemde behoort dit duidelik te blyk dat dit die gereelde skuts is wat die verantwoordelikheid moet aanvaar om as Baanoffisiere op te tree en hulle kan nie van ander persone verwag om dit namens hulle te doen nie!

 • Uit sekere oorde word daar gevra dat Baanoffisiere betaal moet word vir die werk:
  1. Indien Baanoffisiere betaal word vir hul werk, sal die skuts moet betaal daarvoor en die gereelde skuts gaan oor ‘n periode die meeste betaal!;
  2. Indien die Baanoffisiere betaal word vir die werk, moet almal wat op takvlak so ruim bydra, betaal word vir hul werk - waar gaan die geld vandaan kom om dit te doen!;

 • Die oplossing is die kweek van ‘n kultuur van ‘n gedeelde verantwoordelikheid vir die werkslas op alle terreine binne ‘n tak. 

“Esprit de corps” (moraal van die groep) – “moraal is die vermoë en gewilligheid van ‘n groep mense om aanhoudend en konsekwent saam te werk in die navolging van ‘n gemeenskaplike doel”

Lede moet daarvan bewus gemaak word dat hulle bydrae noodsaaklik is om die werkslas op takvlak te versprei. Wanneer lede betrokke raak op takvlak, vermenigvuldig die entoesiasme by die tak. Takke floreer op entoesiasme en die hoeveelheid lede betrokke in die proses is in direkte verhouding tot die entoesiasme by ‘n tak.

Die proses om lede betrokke te kry en ‘n bydrae te maak moet ‘n deurlopende proses in elke tak wees. Indien dit afgeskeep word, is dit baie gou net die takbestuur wat al die werk doen – die gevolg: die takbestuurslede gaan een vir een oorwerk raak en ontrek. Hierdie is ‘n gegewe, dit mag miskien vir ‘n jaar, twee of selfs drie jaar hou, maar die uiteinde is onvermydelik. Die tak gaan ‘n tekort aan takbestuurslede ontwikkel en as gevolg van die probleem (bekende) binne die tak waar takbestuurslede oorwerk raak, gaan dit baie moeilik wees om beskikbare persone te kry om in die vakante poste aan te stel.

Die teendeel is waar ‘n tak se lede entoesiasties meewerk en bydraes maak – die takbestuurslede raak nie oorwerk nie en wanneer ‘n bestuurslede vervang moet word, is daar gewoonlik genoeg entoesiastiese en bekwame lede om van te kies om die vakante poste te vul. Hierdie is die ideale situasie in ‘n tak en ‘n kenmerk van alle suksessvolle SAJWV takke!