Photo Competition

(English below)


Deelname aan die Vereniging se fotokompetisie het jaarliks toegeneem en ons nooi weer eens alle lede van die Vereniging uit om aan die 2022 Amateur Fotokompetisie deel te neem. Die doel van die kompetisie is om die fotoportefeulje van die Vereniging uit te brei. Die 2022 kompetisie is oop vanaf 1 Oktober 2021 tot en met 30 September 2022. Lede kan 5 fotos per maand inskryf oor die kategorië van hulle keuse soos hier onder uiteengesit.

Beoordelaars sal die foto’s volgens kwalitiet en die temas van die jaar beoordeel.


Inskrywings word maandeliks beoordeel. Erkenning aan kwalifiserende foto’s word as volg toegeken:

 • 60% tot 74%: Brons sertifikaat
 • 75% tot 89%: Silwer sertifikaat
 • 90% tot 100%: Goue sertifikaat

Alle foto’s wat sertifikate verdien sal op die Vereniging se gala-aand vertoon word met volledige erkenning aan die lid en tak. Die sertifikate sal op die lid se aanlyn-profiel gevoeg word sodat lede ooreenstemmende fotografie lapkentekens via hulle takke kan bestel.


Slegs die eerste brons, silwer of goue sertifikaat vir die jaar sal outomaties op die lid se profiel geplaas word, maar lede kan die daaropvolgende sertifikate aanvra. Alle foto’s wat sertifikate verdien sal maandeliks op die vereniging se webwerf geplaas word.


Aan die einde van die jaar word ʼn wenner in elke kategorie aangewys en ʼn Foto-van-die-jaar gekies. Die wenner van die Foto-van-die-Jaar, sal na die Vereniging se gala-aand genooi word.

 

Die kategorieë vir die 2022 Amateur Fotokompetisie is soos volg:

    1) Fauna en Flora DSLR / spiëlloos (alles in die natuur inheems tot Suider Afrika)
    2) Fauna en Flora Slimfoon (alles in die natuur inheems tot Suider Afrika)
    3) Takaktiwiteite en Bewaring DSLR / spieëlloos / slimfoon (al die doen en late op takvalk)
    4) Die Skietbaan DSLR / spieëlloos / slimfoon (al die aktiwiteite op die skietbaan, let wel, vuurwapen en skietbaan veiligheid met te alles tyd gehandhaaf word wanneer fotos geneem word)
    5) Die Jagveld DSLR / spieëlloos / slimfoon (Mense en diere in die jagveld, let wel, nie diere wat geskiet is nie, stuur dit vir die tydskrif by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Reëls vir die Kompetisie

 1. Die kompetisies is oop vir alle opbetaalde lede van SA Jagters maar is uitsluitlik vir amateurfotograwe (persone wat nie fotografie as ʼn beroep beoefen nie)
 2. Inskrywings is gratis.
 3. Deelnemers mag slegs foto’s inskryf wat hulleself geneem het en dus die kopiereg op die foto besit.
 4. Deur in te skryf, gee deelnemers aan SA Jagters toestemming om die foto’s onbeperk vir die Vereniging se doeleindes te gebruik, maar met volle erkenning aan die fotograaf.
 5. Slegs 5 inskrywings per lid per maand word aanvaar.
 6. Inskrywings moet een foto per e-pos ingestuur word.
 7. Stuur inskrywings saam met die onderstaande inligting na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
   1. Naam en van
   2. SA Jagters-lidnommer
   3. SA Jagters-tak
   4. Selfoonnommer
   5. E-pos adres
   6. Kategorie waaronder die foto ingeskryf is
   7. Plek waar die foto geneem is
   8. Titel van die foto
   9. Kamera en lens model (lens nie vir slimfone nie)
 8. Foto’s moet groter as 2MB en kleiner as 5MB wees.
 9. Alle metadata moet sigbaar wees en nie geblok wees nie.
 10. Finaliste mag versoek word om die hoër kwaliteit of oorspronklike, onveranderde formaat van die foto te verskaf vir beoordeling.
 11. Foto’s mag verbeter word met basiese verstellings soos kleur, beligting, kontras en grootte (crop), maar mag nie verander word nie. Geen elemente mag bygevoeg word nie en die agtergronde mag nie verander word nie.
 12. Geen vignetting en raamwerk (border) nie.
 13. Slimfoonfoto’s word aanvaar met die volgende voorwaardes: geen HDR filters, geen effekte soos live focus, geen kleurverbetering en geen raamwerk (border)
 14. Slimfoonfoto’s moet met perspektief (ratio) 3:4 afgeneem word. Geen ''full frame'' foto’s sal aanvaar word nie.
 15. Foto’s moet geen watermerke, handtekeninge of ander erkenningsmerke bevat nie.
 16. Beide volkleur en swart-en-wit foto’s word aanvaar maar aangesien volkleur vir meer doeleindes gebruik kan word, vra ons dat lede wat swart-en-wit foto’s inskryf ook die volkleur foto saamstuur vir die vereniging se foto portefeulje.
 17. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 30 September 2022. 
 18. Dit is deelnemende lede se verantwoordelikheid om te verseker dat hulle die reëls van die kompetisie verstaan en nakom. Rig enige navrae aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 19. Die wenners in elke kategorie sal voor SA Jagters se galadinee op www.sahunters.co.za en in die SA Jagters nuusbrief bekend gemaak word.
 20. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie in die verband sal gevoer word nie.
 21. Foto's kan slegs een keer vir die kompetisie ingeskryf word en soortgelyke foto's van vorige inskrywings (bv. verskillende ''crop'' of uit a hander hoek) sal nie vir die kompetisie kwalifiseer nie.

 

 

SA Hunters Photography Competition


Participation in the Association’s photography competition has grown year after year, and once again, we invite all our members to take part in the 2022 Amateur Photography Competition. The purpose of the competition is to expand the Association’s photographic portfolio. The 2022 competition is open from 1 Octorber 2021 until 30 September 2022. Members can enter 5 photographs per month over the kategories of there choice as layed out below.

 

Judges will judge the photos according to the quality and themes of this year.


Entries will be adjudicated monthly and commendation will be as follows:  

 • 60% to 74%: Bronze certificate
 • 75% to 89%: Silver certificate
 • 90% to 100%: Gold certificate

All commended photographs with full recognition of the photographer and branch will be included in a presentation at the Associations annual gala evening. The certificates will be added to the member’s online profile and winners may order the applicable badge via their branches.


Only the first-time bronze, silver, or gold certificate will be added automatically to the member’s online profile, but members may request subsequent certificates. All the photographs that were awarded certificates, will be added to the Association’s website monthly. 


At the end of the year, an overall winner for each category will be announced, as well as Photograph of the Year. The member that wins the Photograph of the Year award, will be invited to the Association’s Gala evening.


The categories for the 2022 Amateur Photo Competition are as follows:

1) Fauna and Flora DSLR / mirrorless (everything in nature, native to Southern Africa)
2) Fauna and Flora Smartphone (everything in nature, native to Southern Africa)
3) Branch activities and Conservation DSLR / mirrorless / smartphone (all the goings-on at the branches of SA Hunters)
4) The Shooting Range DSLR / mirrorless / smartphone (all activities on the shooting range. Please note: firearm and shooting range safety must be maintained at all times when taking photos)
5) The Hunting Ground DSLR / mirrorless / smartphone (People and animals in the hunting ground, but no photos of the animals that was shot. Hunting photos can be sent to Bokspog at SA Hunterter magazine This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Rules of the Competition

 1. The competition is open for all paid-up members of SA Hunters, but is exclusively for amateur photographs (people that do not practise photography as a profession)
 2. Entries are free.
 3. Participants may only enter their own photographs of which they own the copyright.
 4. By entering this competition, participants give SA Hunters permission to use their photographs without restriction, but with full acknowledgement of the photographer.
 5. Only 5 entries per member per month will be accepted.
 6. Entreis may only be one photo per email
 7. Send the entries together with the following information to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
   1. Name and surname
   2. SA Hunters member number
   3. SA Hunters branch
   4. Cellphone number
   5. E-mail address
   6. Location where the photograph was taken
   7. Category for which the photograph is entered into
   8. Title of photo
   9. Camera/smartfone and lens model (lens not for smartfones)
 8. Photographs must preferably be larger than 2MB but smaller than 5MB.
 9. All the metadata must be visible and not be blocked.
 10. Finalists may be requested to submit higher resolution versions of the original, unaltered format of the photograph for adjudication.
 11. Photographs may be improved with basic tools regarding colour, lighting, contrast, and size (cropping), but may not be altered and the backgrounds may not be changed.
 12. No vignetting and adding of borders.
 13. Smart phone photographs will be accepted provided that no HDR filters, special effects such as live focus, colour enhancement, and borders have been added.
 14. Smart phone photographs must meet the 3:4 ratio. No full frame photographs will be accepted.
 15. No watermarks, signatures or other acknowledgements may be added to the photographs.
 16. Both full colour and black-and-white photographs will be accepted, but since full colour photographs can be used in more applications, we request members that submit black-and-white photographs, to also send us the full colour version for inclusion in the Association’s photograph portfolio.
 17. The closing date for entries is 30 September 2022.
 18. It is the responsibility of participating members to ensure that they know and understand the rules of the competition. Send queries to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 19. The winners in each category will be announced on sahunters.co.za and in the monthly newsletter before the SA Hunters gala dinner.
 20. The judges’ decision is final, and no correspondence will be entered into.
 21. Photographs can only be entered once and similar photos to previous entries (eg. different crop or different angle) will not qualify for the competition.

 

Foto van die jaar 2021, Kategorie wenner Plant- en dierelewe 1ste plek

Top 20 Pierre van der Berg (023848) Fish Eagle Chobe River Kasane

Kategorie wenner Plant- en dierelewe 2de plek

Top 20 Edmund Hatting (035112) Witkeelswaeltjie Zebulo

Kategorie wenner Plant- en dierelewe 3de plek

Top 20 Pieter Johann du Plessis (098277) Kleinflamink Postmasburg

Kategorie wenner Bewaring in Aksie 1ste plek

Top 20 Sasha Mulder (085537) Brandbestryding Phalaborwa Limpopo

Kategorie wenner, Bewaring in Aksie 2de plek

Top 20 Sasha Mulder (085537) BATSHA die olifant, Phalaborwa

Kategorie wenner Ons Kultuur Erfenis 1ste plek

Top 20 Sasha Mulder (085537) Koffiepot, Phalaborwa

Top 20

Sarel van der Westhuizen (086949) Misty sunrise Zululand

Top 20

Pierre van der Berg (023848) Seekoei Chobe River Kasane

Top 20

Mienkie Liversage (050735) Klein byevanger Kgalagadi

Top 20

Leon du Plessis (027981) Seemeeu Bloubergstrand

Top 20

Tommy Liversage (020413) Leeuwyfie Kgalagadi

Top 20

Pierre JP van der Berg (023848) Swartrugjakkals Zimanga

Top 20

Pierre van der Berg (023848) Jagluipend, Samara Game Reserve

Top 20

Sasha Mulder (085537) Naaldekoker, Phalaborwavv

Top 20

Mienkie Liversage (050735) Springboklammer, Kgalagadi

Top 20

Edmund Hattingh (035112) Kopereend, Secunda

Top 20

Herman Fouchè (024124) Cape Gannet, Lambertsbay

Top 20

Pierre JP van der Berg (023848) Luiperd, Sabi Sand

Top 20

Edmund Hatting (035112) Gewone Troupant, Marloth Park

Top 20

Joe Bester (112512) Impalalelie, Bolougne

Photo of the Year / Categorie Winner - Our Heritage

Jimmy Kruger (099361) - Brotherly love

Category Winner - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Die Dief

Categorie Winner - Man in Nature

Chané de Bruyn (097282) - Vroegoggend mis

Category Runner up - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Kaapse Kliplyster

Category Second runner up - Our Heritage

Chané de Bruyn (097282) - Spilpunt sonopkoms

Category Runner up - The Hunter

Mariana Coetzer (085065) - Misty hunting mornings

Category Second runner up - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Walter on the retrieve

Gold - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Leggy-bite

Gold - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Drinking Buddies

Gold - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Blousysie

Gold - Our Heritage

Riaan Heine (062755)

Gold - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Rooiborsjakkalsvoël

Gold - Our Heritage

Mariana Coetzer (085065) - Skakerings van die berge en vlaktes

Gold - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Attentive

Gold - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Afrikaanse sperwer

Gold - The Hunter

Tom  Coetzee (060651) - Broederskap

Gold - Our Heritage

Steve Kloppers (093720) -Witborsduiker

Gold - Our Heritage

Mariana Coetzer (085065)

Gold - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Grysduiker

Gold - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Eina!

Gold - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Jagluiperd

Gold - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Lammergeier

Gold - Our Heritage

Steve Kloppers (093720) -Witkwasmuishond

Gold - Our Heritage

Jonathan Hayes (094409)

Gold - Our Heritage

Lloyd Munday (023458)

Gold - The Hunter

Philip Smit (023554) - Sporevat

Gold - Our Heritage

Adriaan Moulder (033852)

Gold - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Rimlight Zebra

Gold - The Hunter

Jan Saunders (045219) - Leeu

Gold - Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Die Toekoms

The Hunter

Adel Myburgh (099842) - Rain or sunshine

Our Heritage

Steve Kloppers (93720) - Meitjie

Our Heritage

Steve Kloppers (93720) - Dikkop

Our Heritage

Steve Kloppers (93720) - Skoenlapper

Our Heritage

Steve Kloppers (93720) - Rooibek-kakelaar

Man in Nature

Steve Kloppers (93720) - Witkwasmuishond

Our Heritage

Adriaan Moulder (033852)

Our Heritage

Dave Hayter (011915) - Giraffe feeding

Our Heritage

Dave Hayter (011915) - Giraffe Bull

Our Heritage

Dave Hayter (011915) - Portrait of a Giraffe

The Hunter

Jan Saunders (045219) - Broederliefde

The Hunter

Jan Saunders (045219) - Leeus

The Hunter

Jan Saunders (045219) - Leeu

Our Heritage

Jan Saunders (045219) - Die Toekoms

The Hunter

Jan Saunders (045219) - Luiperd

Our Heritage

Courtney Terblanche (047693) - Korti Bustard

Our Heritage

Courtney Terblanche (047693) - Crested Guinefowl

Our Heritage

Courtney Terblanche (047693)

Our Heritage

Adriaan Moulder (033852)

Our Heritage

Adriaan Moulder (033852)

Our Heritage

Adriaan Moulder (033852)

Our Heritage

Jacobie vd Walt (071079) - Dorre Noordkaap

The Hunter

Gerda Robbertse (100354) - Pied Kingfischer

Our Heritage

Yolandi Lombard (030391)