Dedicated Hunter Status

Die verwerwing van Toegewyde Jagterstatus wat SA Jagters toeken, voldoen aan die statutêre bepaling van Wet 60 van 2000 soos gewysig. Lede wat hierdie status verwerf het, mag ingevolge Artikel 16 van hierdie Wet meer as vier vuurwapens vir jagdoeleindes besit.

  • Toegewyde Jagterstatus is geskik vir lede wat gereeld jag en aan takaktiwiteite deelneem.
  • Let wel: Ingevolge die beleid van SA Jagters, word Toegewyde Jagterstatus slegs toegeken aan lede 16 jaar en ouer.
  • Lede jonger as 16 jaar mag wel die opleiding voltooi maar mag slegs aansoek doen vir  die Toegewyde Status wanneer hulle 16 jaar oud word en die Toegewyde Status aansoek sal daarom slegs ontvang, verwerk en die Toegewyde Status uitgereik word nadat die lid 16 jaar oud geraak het.

Aansoekprosedure vir Toegewyde Jagterstatus

Obtaining Dedicated Hunter Status issued by SA Hunters, complies with the statutory requirements of Act 60 of 2000 as amended. Members that achieved Dedicated Hunters Status in terms of Section 16 of this Act, may be in possession of more than four firearms for hunting purposes.

  • Dedicated Hunter Status is ideally suited to persons that hunt regularly and participate in SAHGCA branch activities.
  • NB: SA Hunters’ policy determines that Dedicated Hunter Status may only be awarded to members that are 16 years and older.
  • Members younger than 16 may complete the training, but may only apply for the status once they turn 16 and the application will only be received, processed and the status issued after they have turned 16.

Application process for Dedicate Hunter Status