Witbank

Chairman / Voorsitter:
Ian Rautenbach (076 423 2375)
e-mail / e-pos
Website / Webwerf

Bestuur

Ondervoorsitter: Danie Herbst 083 230 2635
Tesourier : Corné Mostert 079 498 7930
Sekretaresse: Michelle Maherry 072 832 0972
Lede-administrasie en opleiding (senior): Kevin Opperman 082 552 6322
Kommunikasie: Maryke van der Tas 082 399 4338
Bewaring: Ferdi van der Tas 082 378 8658
Bemarking: Andre Diedericks 082 857 8436
Opleiding junior: Gert vd Merwe 082 802 9616
Skietkoordineerder:

Louis Duvenhage

Adrie Prinsloo

082 920 5598

082 851 0441

Jagkoördineerder: Andries Moolman 071 686 4975
Trofeekoördineerder: Ferdi van der Tas 082 378 8658
IT/Website Gert Odendaal 084 206 2257
Junior verteenwoordiger (seuns): Schalk Scheepers 084 673 1569
Junior verteenwoordiger (meisies) Karla van der Merwe 066 478 3346

 

Taknuus   Branch News

Algemeen

Nog ‘n jaar propvol bedrywighede het tot 'n einde gekom. Oor die algemeen het ons tak fluks gegroei tot oor die 600 lede, en het ons groot sukses behaal met ons gewilde skietdae en nuwe geleenthede vir juniors. Baie dankie aan elkeen wat bygedra het tot Sebra-tak se sukses. Lede het hard gewerk om die wiele aan die rol te hou en ons lede het getrou skietdae bywoon en ondersteun.
Ons wens al ons lede en hulle geliefdes ‘n Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige nuwe jaar toe. Ons sien uit na nog ‘n bedrywige jaar. Die Taknuus sal weer in Januarie 2019 op die webwerf wees.

Beste wense
Takbestuur

Fotokompetisie

Baie dankie vir elkeen se foto bydraes. Die kompetisie is gesluit vir 2018. Die wenner sal met die Jaareindfunksie aangekondig word.

Juniors

Die volgende kamp is die naweek van 4 Januarie 2019, net voordat die skole weer begin.  Geregistreerde juniors wat nog nie deel is van die WhatsApp groep nie, kan Gert vd Merwe kontak by 082 802 9616 om hulle nommers by die groep te voeg sodat lede op die hoogte gehou kan word van aktiwiteite.

Promosie-items

Verskeie items is beskikbaar teen billike pryse. Rig navrae aan Corné Mostert by 060 993 6084

Opleiding
Rig navrae aan Kevin Opperman by 082 552 6322.

Program vir 2019

5 Januarie Skietdag by Dwandzani
4-6 Januarie Junior opleiding
18 Januarie Junior skietdag
19 Januarie Skietdag by WPSC
21 Januarie Junior boogskiet-dag
26 Janaurie Senior opleiding Toegewyde sportskutstatus
2 Februarie Skietdag by Dwandzani
4 Februarie Junior boogskiet-dag
15 Februarie Junior skietdag
16 Februarie Skietdag by WPSC
18 Februarie Junior boogskiet-dag
23 Februarie Senior opleiding Toegewyde Jagterstatus
2 Maart Skietdag by Dwandzani
4 Maart Junior boogskiet-dag
18 Maart Junior boogskiet-dag
22 Maart Junior skietdag
23 Maart Skietdag by WPSC
30 Maart Senior opleiding Toegewude Sportskutstatus

 

 

General

A very busy year has come to an end. In general, our branch had a good year and our membership grew to 600. Our popular shooting days and junior training were well supported. Thank you to everyone that contributed to our succes.. Members worked very hard to keep the wheels turning.
We wish all members and their loved ones a Merry Christmas and a prosperous New Year. We look forward to another busy year. The branch newsletter will be on the website in January 2019.

Best wishes
Branch management

Photography competition

Thanks to all for contributing to our photo competition. The competition is now closed. The winner will be announced at the year-end function.

Juniors

The next junior camp is the weekend of 4 January 2019, before the schools reopen. Registered juniors that are not yet part of the WhatsApp group, kan phone Gert van der Merwe on 082 802 9616 to have their numbers added to the group to receive regular information about activities.

Promotional items

Various items are available at reasonable prices. Enquiries: Corné Mostert at 060 993 6084.

Training
Direct queries to Kevin Opperman on 082 552 6322.

 

 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za