Brits

Chairman / Voorsitter:
Danie van Rensburg (082 520 4816)
e-mail / e-pos

Bestuur

Voorsitter: Danie van Rensburg 082 520 4816 daniejvr@telkomsa.net
Skietkoördineerder:  Neels Botha  012 521 2507 neelskaren.botha@gmail.com
Tesourier/Ondervoorsitter:  Francois van Staden  082 402 5033 baas@sb.co.za

 

Taknuus

 

Branch News

Skietdae te Rashoop

Brits-tak se skietdae vind plaas op die eerste Saterdag van die maand. Die gewone skietoefeninge word aangebied.

Streng toegangsbeheer geld op die skietbaan tydens skietdae alvorens skietpunte betree word. Die risiko vir nalatigheid/foute moet tot die minimum beperk word. Die skietbaan sluit om 17:00.

Die tak gebruik 'n nuwe telkaart. Dankie vir die personeel se uitstekende bystand hiermee. Die Haelgeweergroep is deel van Brits-tak en sal binnekort ook skietdae se tellings op hul eie tabletrekenaar aanbring.

Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Jaareindfunksie op 2 November 2018

Die jaareind funksie gaan nou by Thatch Haven gehou word. Kaartjies is beskikbaar teen R50 p/p. Laerskoolkinders kan gratis bywoon. Kontak die bestuurslede om jou plek te bespreek.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep
BHG skietdag vind plaas by Rashoop skietbaan op 13 Oktober en NIE op 6 Oktober. ‘n SAJWV intertak-skietbyeenkoms vind by Durban Deep plaas. Ons begin om 08h00. Let daarop dat ons net met nommer 7, 8 en 9 haelpatrone op die baan skiet. Oor- en oogbeskerming is ‘n verpligtend. Koste vir besoekers is R210.00 vir 50 kleie. Daar is ‘n gesellige braai na die skiet.

Baanbeamptes vir 13 Oktober is Mias Delport, Christaan van der Merwe; Daan de Villiers, Lourens van der Merwe, Mike Bester, Theo Oosthuizen en Pieter Poley.

Belangstellendes kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Skietdae by Rashoop vir 13 Oktober 2018

Daar sal die oggend van die skiet om 7:00 eers jaar vergadering by die afdak gehou word. Die Brits-taklede moet asb. probeer bywoon want daar is baie belangrike sake wat bespeek moet word. Bywoning van die vergadering is verpligtend en tel vir bywoningregister. Belangstellendes kan na die tyd aan die gewone inskiet- en skietoefeninge deelneem. 

Gedagte vir die maand 

Ek het as die lig na die wêreld toe gekom,
sodat dié wat in My glo,
nie in die duisternis sou bly nie.
- Johannes 12:46 –

 

      

Shooting days at Rashoop

Brits Branch shooting days are held on the first Saturday of the month at the Rashoop shooting range. The standard shooting exercises will be available.

Strict access control measures are in place at shooting days before anyone may enter the shooting point area to minimise the risk of negligence and errors. The shooting range closes at 17:00.

The Branch implemented new scoring cards. Thanks to all the staff that assisted with this process. The Shotgun Group, which is part of Brits Branch, will start recording the scores on their own tablet computers soon.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Year-end function on 2 November 2018

The year-end function will be held at Thatch Haven. Tickets are available from committee menbers at R50 per person. Primary school children can enter for free. 

Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group
Shooting days ar held at Rashoop on 13 October and not on 6 October. A SAHGCA Inter Branch shooting event is being held at Durban Deep. We start at 08h00. Please note that we only shoot with number 7, 8 and 9 shot. Ear and eye protection are compulsory.
Costs for visitors is R210 for 50 clays. We braai afterwards.

Range officers for 13 October are Mias Delport, Christaan van der Merwe; Daan de Villiers, Lourens van der Merwe, Mike Bester, Theo Oosthuizen, and Pieter Poley.

Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.

Shooting day at Rashoop on 13 October

We will meet at the shooting range at 07:00. We urge Brits Branch members to attend this meeting because a number of urgent matters will be discussed. Attendance of this meeting is compulsory and counts as an acitivity. The regular shooting exercises will also be available after the meeting. 

 

Branch Matters

 • SAHGCA – Unique contribution by Branches >

  IntroductionThe South African Hunters and Game Conservation Association (SAHGCA) is a voluntary association, managed by members for members. Branches and Read More
 • Annual evaluation of branches >

  SAHGCA branches play an essential role in providing services to members at local level. Therefore, the development and establishment of Read More
 • Candidates for branch management >

  One of the important annual events at branches of SA Hunters is the Annual General Meeting (AGM). An important item Read More
 • Activities at SAHGCA branches >

  Some branches are very innovative when finding solutions to deliver services to their members. Vrystaat Sandveld branch at Soutpan is Read More
 • Involving the youth in SAHGCA branch activities >

  The youth is our future, look after them. They will eventually take over from us at various levels amidst huge Read More
 • Are we neglecting our senior hunters? >

  Senior, experienced hunters have played a prominent role in earlier hunting communities such as the Eskimos, San, American Indians and Read More
 • Shooting ranges - important benefit to members >

  The old reference, “boer en sy roer” has an association with the modern hunter and his/her rifle. Our forbears' way Read More
 • Branch success story >

  During a branch visit by the writer in January 2007 to the Mopani branch at Phalaborwa the branch chairman, Pierre Read More
 • Range Officers: Shortage at branch level and at shooting competitions? >

  Most SAHGCA branches have enough trained and qualified Range Officers, but in spite of that, at one stage or another, Read More
 • 1

Taksake

 • SAJWV – Unieke bydrae deur takke >

  InleidingDie Suid Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging (SAJWV) is ’n vereniging vir lede bedryf deur lede en die takke en hulle Read More
 • Jaarlikse evaluering van takke >

  Die takke van die Vereniging is dié uiters belangrike platvorm vir praktiese dienslewering aan lede op plaaslike vlak. Vir die Read More
 • Kandidate vir takbestuur >

  Een van die belangrike jaarlikse geleenthede by die takke van SA Jagters is die Algemene Jaarvergaderings (AJV). ‘n Belangrike item Read More
 • Aktiwiteite by SAJWV takke >

  Die vindingryke oplossings wat takke landwyd vind om te verseker dat hul diens lewer aan hulle lede is verstommend. Vrystaat Read More
 • Juniorbetrokkenheid by die takke van die SAJWV >

  Ons jeug is die toekoms, koester hulle, in die nabye toekoms moet hulle by ons oorneem, op meer as een Read More
 • Senior jagters – skeep ons hulle af? >

  In die vroeë jagkulture soos die Eskimo’s, San (Boesmans), Amerikaanse Indiane en ons eie Boere het die senior jagter ‘n Read More
 • Skietbane – belangrike voordeel vir lede! >

  Die ou verwysing na die “boer en sy roer” het raakvlakke met die hedendaagse jagter en sy geweer. Die wyse Read More
 • Suksesverhaal van ’n tak >

  Gedurende ’n takbesoek in Januarie 2007 deur die skrywer aan die Mopani tak op Phalaborwa het die nuwe voorsitter, Pierre Read More
 • Baanoffisiere: tekort op takvlak en by skietkompetisies? >

  Ten spyte daarvan dat die meeste takke beskik oor genoeg opgeleide en ervare Baanoffisiere, ontwikkel baie takke op een of Read More
 • 1

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za