Back to map Brits

Brits

Chairman / Voorsitter:
Hansie Helberg (082 826 2038)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur

Voorsitter: Hansie Helberg 082 826 2038 hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Ondervoorsitter: Francois van Staden 082 402 5033 bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skietkoördineerder:  Neels Botha  012 521 2507 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taknuus

 

Branch News

Skietdae te Rashoop

Brits-tak se skietdae vind plaas op die eerste Saterdag van die maand. Die gewone skietoefeninge word aangebied.

Streng toegangsbeheer geld op die skietbaan tydens skietdae alvorens skietpunte betree word. Die risiko vir nalatigheid/foute moet tot die minimum beperk word. Die skietbaan sluit om 17:00.

Die tak gebruik 'n nuwe telkaart. Dankie vir die personeel se uitstekende bystand hiermee. Die Haelgeweergroep is deel van Brits-tak en sal binnekort ook skietdae se tellings op hul eie tabletrekenaar aanbring.

Opleiding
Rig navrae oor opleiding aan Dawie du Plessis by 082 573 7154.

Sertifikate en Balkies
Bestel sertifikate en skietbalkies by die baan op die betrokke skietdag. 'n Spesiale vorm is daarvoor beskikbaar.

Britstak Haelgeweergroep Taknuus vir Augustus
Haelgeweerskuts is weer in September op die baan na afloop van die jagseisoen. 

Belangstellendes kan die voorsitter, Francois Aylward, skakel by 082 789 9567, of die ondervoorsitter, Mias Delport, by 082 579 5418.

Skietdat by Rashoop op 3 Augustus
Skietoefeninge is beskikbaar en inskietgeleentheid vir lede wat belang stel.

Algemene Jaarvergadering op Rashoop op 5 Oktober
Die algemene jaarvergadering wvind op 5 Oktober plaas net voor die skietdag begin. Dit is 'n belangrike vergadering vir lede om by te woon aangesien nuwe bestuurslede verkies moet wrod. Bring jou eie stoel saam. Die vergadering sal nie onnodig lank duur nie.

Gedagte vir die maand 

Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil;
jou siel sal Hy bewaar.
Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar,
van nou af tot in ewigheid.
- Psalm 121:7-8 (53-vertaling)

 


 

      

Shooting days at Rashoop

Brits Branch shooting days are held on the first Saturday of the month at the Rashoop shooting range. The standard shooting exercises will be available.

Strict access control measures are in place at shooting days before anyone may enter the shooting point area to minimise the risk of negligence and errors. The shooting range closes at 17:00.

The Branch implemented new scoring cards. Thanks to all the staff that assisted with this process. The Shotgun Group, which is part of Brits Branch, will start recording the scores on their own tablet computers soon.

Training
Anyone interested in training, can phone Dawie du Plessis at 082 573 7154.

Certificates and badges
Members can order certificates and badges during shooting days at the range. An order form for this purpose is available.

Brits Branch Shotgun Group Newsletter for August
e Brits Shotgun Group will resume in September. 

Members interested in joining the shotgun group, can contact Francois Aylward (chairman) on 082 789 9567 or Mias Delport (vice-chairman) on 082 579 5418.

 Shooting day at Rashoop on 3 August
Regular shooting exercises and shooting-in opportunities available. 

Annual General Meeting at Rashoop on 5 October
The AGM will be held om 5 October before the shooting day activities commence. This is an important meeting for members to attend because new committee members must be elected. Please bring along your own chair. The meeting will not last very long.