• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

RESPONSIBLE FIREARM OWNERSHIP – OUR FOCUS

SA Hunters promotes and defends responsible firearm ownership within South Africa’s legal framework   

SA Jagters bevorder en beskerm verantwoordelike vuurwapeneienaarskap binne Suid-Afrika se regsraamwerk

Green firearm licences still valid – for now

The old green firearm licences issued under the previous firearms act are still valid, provided that the owners never applied for new licences for those particular firearms. However, if the holder of a green firearm licence had applied for a renewal in terms of the Firearms Control Act (Act 60 of 2000) and received the new white licence card, the green licence is invalid. If the application for a new licence had not been approved, the old green licence would still be valid.

There is a logical assumption that the old green licences would be declared invalid at some point. Meanwhile, SA Hunters advises members with old valid green licences, to apply for their firearm licences in terms of the new Act, and to comply with the requirement of submitting a valid competency certificate with their application.

Background information

Discussion between SA Hunters and SAPS started in 2020 to establish a meaningful process to switch all green licences to white licences. That followed on an attempt by the state to revoke an interdict granted in favour of SA Hunters by the Gauteng North High Court in 2009, that the green licences would remain valid until the main issue in that case had been heard and finalised. However, SAPS never responded, and the case was never concluded.

SA Hunters and its legal team strongly disagreed with the State’s approach and submitted a plan to SAPS for a process to migrate green firearm licences to white firearm licences in a seamless manner.

Because the discussions between SA Hunters and SAPS petered out, no further information is available on the status of this process.

Groen vuurwapenlisensies steeds geldig – vir nou

Die ou groen vuurwapenlisensies uitgereik onder die vorige vuurwapenwet bly vir die oomblik geldig indien daar nooit aansoek gedoen is vir nuwe lisensies vir daardie vuurwapens nie. Indien die vuurwapeneienaar egter reeds ʼn hernuwingsaansoek (vir die wit lisensiekaartjie) ingevolge die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) ingedien het, en die nuwe lisensie ontvang het, is die groen lisensie ongeldig. Indien die aansoek vir ʼn nuwe lisensie nie goedgekeur is nie kan die ou groen lisensie ook steeds geldig wees.

Daar is ʼn logiese aanname dat die ou groen lisensies een of ander tyd ongeldig verklaar sal word. Intussen raai SA Jagters sy lede met geldige groen lisensies aan om aansoek te doen vir vuurwapenlisensies (wit lisensies) ingevolge die nuwe wet.  Dit vereis dat aansoekers geldige bevoegdheidsertifikate saam met die aansoek moet indien.

Agtergrondinligting

SA Jagters en die SAPD het in 2020 begin praat oor ʼn sinvolle proses om alle groen lisensies na wit lisensies om te skakel. Dit volg ná ʼn poging van die Staat om die hofbevel van die Gauteng Noord Hooggeregshof in 2009 ten gunste van SA Jagters, te laat herroep. In 2009 het die Hof beslis dat die ou groen lisensies geag word geldig te bly totdat die hoofaansoek van SA Jagters aangehoor en beslis is. Die hoofaansoek is egter nog nooit aangehoor nie omdat die SAPD nooit daarop gereageer het nie.  

SA Jagters en sy regspan het die Staat se poging betwis en daarna ʼn plan by die SAPD ingedien vir ʼn proses om die ou groen lisensies na wit lisensies om te skakel.

Hierdie gesprek met die SAPD het doodgeloop en daar is ongelukkig geen verdere inligting oor die status van hierdie proses nie.

Valid period of a licence

 • Self-defence handgun – 5 years (Section 13)
 • Occasional hunting and/or sports shooting – 10 years (Section 15)
 • Dedicated hunting and/or sports shooting – 10 years (Section 16)
 • Professional hunting 10 years (Section 16A)
 • Business as a game rancher or hunting – 10 years (Section 20)
 • Business other than game ranching or hunting – 5 years (Section 20)
 • Possession of a muzzle loader – 10 years (muzzle loader competency)

Complete your competency application form and submit to the designated firearms officer (DFO)

Geldige tydperk van 'n lisensie

 • Handwapen vir selfverdediging – 5 jaar (Artikel 13)
 • Geleentheidsjag en/of sportskiet – 10 jaar (Artikel 15)
 • Toegewyde jagter en/of sportskut – 10 jaar (Artikel 16)
 • Beroepsjagter 10 jaar (Artikel 16A)
 • Besigheid as wildboer of jagter – 10 jaar (Artikel 20)
 • Besigheid anders as wildboer of jagter – 5 jaar (Artikel 20)
 • Besit van ‘n voorlaaier – 10 jaar (vaardigheid vir voorlaaier)

 

Voltooi jou bevoegdheidsaansoekvorm en dien dit in by die aangewese vuurwapenbeampte (DFO)

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!