• Home
  • About SA Hunters Home Page
   Who We Are
   Board and Excecutive Members
   Meet the Team
   Conservation Committee
   Hunting Committee
   Shooting Committee
   Inyathi Park Newsletters
   National Congress
   Social Media
   SA Hunters Shop
   Our Magazines
   HuntEx
   Commercial Offers to Member
   Our Youth
   FAQs
  • Membership Home Page
   Why become a member
   Membership Fees
   Membership Administration
   Mentorship - Make a Difference
   Commercial Offers to Members
   Liability Insurance
   Membership FAQs
  • Branches Home Page
   Find Branches on Google Maps
   Branch Information per Province
   Branch Matters and Accomplishments
   Branches FAQs
  • Firearms Home Page
   What We Offer
   Firearm Legislation
   Firearm Licence Applications
   Firearm Licence Renewals
   Competency
   Dedicated Status (Sport Shooting & Hunting)
   Motivations and Endorsements
   Firearm Licence Helpline
   Reloading
   Position on Lead Ammunition
   News and Resources
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   SA Hunters Shop
   SA Jagters-Hunters Winkel
   Firearm Licence FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Hunting Affairs Home Page
   Our Hunting Policy and Code
   Hunting Heritage
   Hunting Statistics
   Hunting Committee
   Hunting Licences and Proclamations
   Transport Permits Pigand Other Game Meat
   Accredited Hunting Destinations
   Hunters Education
   Professional Hunting
   Measuring Wildlife
   Game Meat
   Fishing
   Awards
   News and Resources
   Hunting FAQs
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Shooting Home Page
   2024 Shooting Competitions
   Hunting-based Shooting
   Junior Shooting
   Shotgun Shooting
   Sport Shooting
   Multi-discipline Sport Shooting
   SA Precision Rifle Federation
   Fun Shoot
   News, Articles and Resources
   Shooting Ranges
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Maintaining your Status
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   National Calendar
   Reloading
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting FAQs
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Shooting Committee
   SA Hunters Shop
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Conservation Home Page
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation Initiatives
   Conservation Committee
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Conservation News
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   Support Conservation
   SA Hunters’ Policy and Position Statements
   Legislation and Policy Framework
   Responsible Use of Resources
   Position on Lead Ammunition
   Conservation FAQs
  • Photography Home Page
   Photography Competition Information
   Photography Competition Gallery
   Photography Club on Facebook
   Photography Club Gallery
   Photography FAQs
 • SA Hunters Shop

LEGAL FIREARM OWNERSHIP – OUR FOCUS

SA Hunters promotes and defends responsible firearm ownership within South Africa’s legal framework   

SA Jagters bevorder en beskerm verantwoordelike vuurwapeneienaarskap binne Suid-Afrika se regsraamwerk

Requirements to own a firearm

 • South African citizenship
 • 21 years old
 • no criminal record
 • no charge against him/her of negligent using of a firearm
 • valid competency certificate that indicate he/she successfully completed the prescribed firearm competency training provided by an accredited training institution for the specific firearm
 • valid licence or permit for that particular firearm issued in terms of the Act

Vereistes om ‘n vuurwapen te besit

 • Suid-Afrikaanse burgerskap
 • 21 jaar oud
 • geen kriminele rekord nie
 • geen klag teen hom/haar van die nalatige gebruik van ‘n vuurwapen nie
 • geldige bevoegdheidsertifikaat wat aandui dat hy/sy die voorgeskrewe vuurwapenbevoegdheidsopleiding wat deur ‘n geakkrediteerde opleidingsinstelling vir die spesifieke vuurwapen verskaf is, suksesvol voltooi het
 • geldige lisensie of permit vir daardie spesifieke vuurwapen uitgereik ingevolge die Wet

Members of SA Hunters enjoy expert advice and support with all firearm related matters

 1. Our step-by-step guide will guide you through the process
 2. Links to all required documents are provided for your convenience
 3. You can apply online for a free endorsement by SA Hunters here
 4. Help and advise with motivations here
 5. The following documents required for the process are available on your personal electronic profiles on the online member administration system here
  • copy of current SAHGCA membership certificate
  • endorsement for suitability of firearm
  • proof of dedicated hunter status with Letter of Good Standing. Request it from the national office
  • proof of dedicated sport shooter status with Letter of Good Standing. Request it from the national office
  • copy of hunting and sport shooting activity report (available form online member administration system) automatically generates as members participate in official SA Hunters activities

Step-by-step process for new firearm licence applications

Enlarge here

SA Jagters se lede trek voordeel uit kundige raad en bystand oor alle vuurwapenverwante sake

 1. Ons stap-vir-stap gids sal jou deur die proses lei
 2. Skakels na alle vereiste dokumente word vir u gerief verskaf
 3. Jy kan aanlyn aansoek doen vir ‘n gratis endossement deur SA Jagters hier
 4. Raad en advies met motiverings hier
 5. Die volgende dokumente wat vir die proses benodig word, is beskikbaar op jou persoonlike elektroniese profiele op die aanlyn ledeadministrasiestelsel hier
  • afskrif van huidige SAJWV-lidmaatskapsertifikaat
  • endossement vir geskiktheid van vuurwapen
  • bewys van toegewyde jagterstatus met ‘n brief van goeie aansien. versoek dit by die nasionale kantoor
  • bewys van toegewyde sportskutstatus met Letter of Good Standing. Versoek dit by die nasionale kantoor
  • afskrif van jag- en sportskietaktiwiteitsverslag (beskikbaar vorm aanlyn ledeadministrasiestelsel) genereer outomaties soos lede aan amptelike SA Jagtersaktiwiteite deelneem

Stap-vir-stap proses vir nuwe aansoek vir ‘n vuurwapenlisensie

Vergroot hier

1) Identify the purpose of the firearm

Identify the purpose and type of firearm/ammunition you require as it will dictate the unit standards you need to complete as part of your training to meet the requirements of obtaining a competency certificate. It will further determine the purpose you indicate on your firearm licence application and the information you need to supply.

Section 13 Application

 • Self-defence
 • Handgun, shotgun
 • 1 firearm
 • Ammunition – 200 rounds per calibre
 • Renew every 5 years

Section 15 Application

 • Occasional hunter or sport shooter
 • Handgun, shotgun, rimfire, centrefire
 •  4 firearms (if already section 13, only 3)
 • Ammunition – 200 rounds per calibre
 • Renew every 10 years

Section 16 Application

 • Dedicated hunter or sport shooter status
 • Handgun, shotgun, rimfire, centrefire
 • No restriction on the number of firearms
 • No restriction on the number of rounds of ammunition
 • Renew every 10 years

1) Identifiseer die doel van die vuurwapen

Identifiseer die doel en soort vuurwapen/ammunisie wat jy benodig, want dit bepaal die eenheidstandaarde wat jy moet voltooi as deel van jou opleiding om aan die vereistes vir die verkryging van ‘n bevoegdheidsertifikaat te voldoen. Dit bepaal ook die doel wat jy op die vuurwapenlisensie-aansoek aandui en die inligting wat jy moet voorsien.

Artikel 13-aansoek

 • Selfverdediging
 • Handwapen, haelgeweer
 • 1 vuurwapen
 • Ammunisie – 200 rondtes per kaliber
 • Hernu elke 5 jaar

 Artikel 15-aansoek

 • Geleentheidsjagter of sportskut
 • Handwapen, haelgeweer, randslag, senterslag
 • 4 vuurwapens (indien reeds artikel 13 het, net 3)
 • Ammunisie – 200 rondtes per kaliber
 • Hernue elke 10 jaar

Artikel 16-aansoek

 • Toegewyde jagter- of sportskutstatus
 • Handwapen, haelgeweer, randslag, senterslag
 • Geen beperking op aantal vuurwapens
 • Geen beperking op hoeveelheid rondtes ammunisie
 • Hernu elke 10 jaar

2) Training to meet competency requirements

A competency certificate may only be issued to a person if he or she successfully completed the prescribed test and knowledge of the Act, and successfully completed the prescribed training and practical tests in respect of the safe and competent use of a firearm.

2) Opleiding vir bevoegdheidsvereistes

‘n Bevoegdheidsertifikaat mag slegs uitgereik word aan ‘n persoon wat die voorgeskrewe toets en begrip van die Wet suksesvol voltooi het, asook die voorgeskrewe opleiding en praktiese toetse met betrekking tot die veilige en bevoegde gebruik van ‘n vuurwapen.

3) Apply for firearm competency

A firearm licence may only be issued to a person that is in possession of the appropriate competency certificate. This is a SAPS requirement to determine if you are competent to own a firearm in accordance with Chapter 5 of Act 60 of 2000 as amended.  

After the successful completion of the prescribed firearm competency training, you may submit your application for a competency certificate to own a firearm at the designated firearms officer (DFO) at the police station nearest to your residence.

3) Doen aansoek vir vuurwapenbevoegdheid

‘n Vuurwapenlisensie mag slegs uitgereik word aan ‘n persoon wat in besit is van die toepaslike bevoegdheidsertifikaat. Dit is ‘n SAPD-vereiste om vas te stel of die persoon bevoeg is om ‘n vuurwapen te besit in ooreenstemming met Hoofstuk 5 van Wet 60 van 2000 soos gewysig.

Na die suksesvolle voltooiing van die voorgeskrewe opleiding vir vuurwapenbevoegdheid, kan jy jou aansoek vir ‘n bevoegdheidsertifikaat om ‘n vuurwapen te besit by jou aangewese vuurwapenbeampte (DFO) inhandig.

4) Obtain dedicated status

If you want to possess more than four firearms, more than two handgun, a self-loading or semi-automatic rifle and more than 200 rounds of ammunition per licence, you must first apply for dedicated hunter or dedicated sport shooter status before applying for your SAPS competency.

4) Verkry toegewyde status

‘n Persoon wat meer as vier vuurwapens, meer as twee handwapens, ‘n selflaai- of semi-outomatiese geweer en meer as 200 rondtes ammunisie per lisensie wil besit, moet eers aansoek doen vir toegewyde jagter- of toegewyde sportskutstatus voordat hy vir SAPD-bevoegdheid aansoek doen.

5) Apply for firearm licence

Complete the SAPS 271 application for a licence to possess a firearm and hand it in at the designated firearms officer (DFO) at the police station in the area where you live. Use the link below for the application procedure.

5) Doen aansoek vir vuurwapenlisensie

Voltooi die SAPS 271 aansoekvorm vir ‘n vuurwapenlisensie en dien dit in by die aangewese vuurwapenbeampte (DFO) by die polisiestasie in die area waar jy woon. Gebruik die skakel hieronder vir die aansoekprosedure.

6) Apply for temporary licence

If the application has been approved, but the issuance of the licence is delayed, the designated firearms officer  (DFO) may issue a temporary licence.

6) Doen aansoek vir tydelike lisensie

Indien die aansoek goedgekeur was, maar die uitreiking van die lisensie word vertraag, mag die aangewese vuurwapenbeampte (DFO) ‘n tydelike lisensie uitreik.

Procedure to apply for a licence for an estate firearm

Complete SAPS 271 (Application for licence to possess a firearm) and hand in at designated firearms officer (DFO) at the police station in your area.

Prosedure vir die aansoek van lisensie vir 'n vuurwapen uit 'n boedel

Voltooi die SAPS 271 (Aansoek om ʼn lisensie om ʼn vuurwapen te besit) en handig die aansoek in by die aangewese vuurwapenbeampte (DFO) by die polisiestasie in die area waar jy woon.

Black powder firearm

Any person owning or wanting to own a black powder firearm, must be in possession of a valid competency certificate. In terms of the Firearms Act, one does not require a licence to own a black powder firearm. However, the owner of a black powder firearm must be in possession of a valid competency certificate which is required to purchase powder for the firearm.

Swartkruitvuurwapen

Enige persoon wat ʼn swartkruitvuurwapen het of een wil aanskaf, moet oor ʼn geldige bevoegdheidsertifikaat beskik. Volgens die Wet op die Beheer van Vuurwapens, word ʼn lisensie nie benodig vir ‘n swartkruitvuurwapen nie. Die eienaar moet wel ʼn bevoegdheidsertifikaat hê om ʼn swartkruitvuurwapen te besit sodat hy kruit vir die geweer kan aankoop.

Get In Touch With Us Today!

error: Content is protected !!